Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Denktaş'ın Hatıraları - 21-31 Aralık 1964

Burada Rauf R. Denktaş'ın 1964 Yılındaki Hatıraları hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Denktaş'ın Hatıraları - 21-31 Aralık 1964

Mesajgönderen TurkmenCopur » 24 Tem 2012, 17:16

21 Aralık 1964

"21 Aralık bir dirilişin günüdür. Ama bu, insanların nefret ettiği ve lânetle andığı bir ejderhanın dirilişidir. Son yılların tarihinde insanlık, 3 barbarlık olayına şahit olmuşsa, bunlardan biri Yunanlıların Anadolu’daki, İkincisi Nazilerin Avrupa’daki ve üçüncüsü de Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs’taki barbarlıklarıdır...

21 Aralık gününün bir yıldönümü olması gerekiyorsa muhakkak ki vahşet ve barbarlığın dirilişinin yıldönümü olacaktır. Ve dünya 21 Aralık 1963’ü Rum vahşet ve barbarlığının diriliş tarihi olarak gösterecek ve tıpkı Nazilerinkinin unutulmadığı ve bütün tazeliğiyle halâ yaşadığı gibi, hatıralarda büyük korkunçluğu ile yaşayacaktır."

Fazıl Plümer, burada tedavide. Görüşüyoruz. Anlattıklarına inanmak güç.

Lefkoşa’da dedikodular, adam karalamalar almış yürümüş.

"Ömer Sami Londra’ya ailesi ile birlikte sergi için gitmiş. Binlerce lira yemiş. Dünyayı gezecekmiş. Bu adama para yediriyormuşuz"

Bunları dinledikçe üzülüyorum.
Kıbrıs Türkü bu kadar nankör olamaz zannındayım. Herhalde bu dedikoduları yayanlar Ömer Sami en çetin günlerde, kazalar ve kasabalar arasında yegâne irtibatı canı pahasına temin ederken evlerinden çıkmayan zavallılardır...

Serginin Avrupa’ya, Amerika’ya gitmesi fikrini ortaya ben attım.

Neden?

Çünkü, Türk uçakları Erenköy civarını bombaladıktan sonra Rumlar Londra’da ve New York’ta düzenledikleri sergilerde Türk barbarlığından bahsetmeğe başladılar.

Biz dünyaya ne diyecektik?

Susup oturacak mıydık?

Yoksa, Erenköy mücadelesinin ne olduğunu anlatacak mıydık?

Küçücük bir köyün karadan ve denizden bombardıman edilişini dünyadan gizleyecek miydik?

22 Aralık 1964

Şemsi Kazım’a uzunca bir mektup yazıyorum. Hakimler meselesine de değiniyorum:


"Hakimler meselesi hakkında size gelen bir direktifi Londra dönüşünde okudum. Halbuki ben Londra’ya ayrılmadan önce Hakimlerin çekilmesi hakkında direktif gönderileceği hususunda mutabakata varmıştık. Meğer o karan İnönü, size bildirdiği sebeplerden ötürü değiştirmiş.

Yine tamamen hatalı bir yola girdiğimiz kanaatındayım. Bu konu hakkında görüşlerimi bugün yazılı olarak hâriciyeye vereceğim. "

Kıbrıs’tan gelen gazeteler, şehitlerimizin resimleriyle süslenmiş.

Gazetelerin sayfalan şehitlerimizin Mevlit ilanlarıyla dolu...

Salahi Şevket, Veli Mehmet, Aydın Pekri, Özay Said, Muhip Hüseyin, Erdoğan Rıfat, Mustafa Haşan, Tuncer Haşan, Yılmaz Yolcu, Orbay Mehmet Ali ve Hüseyin Ruso karşımda duruyor.

Özgürlük için, bayrak için toprağa düşenler...

Hepsinin gözlerinde bir gülümseme var. "Direnmelisiniz, zafer bizimdir" diyorlar.

Direneceğiz ve zafere ulaşacağız...

MAHİ gazetesinde, Samson Kaymaklı saldırısını anlatıyor.

Bir de resim var.

Esir alman kadın ve çocukların arasında, Samson eline geçirdiği Türk bayrağını sallıyor.

Katil herif.

Kadın ve çocuklara erkeklik taslamak çok kolay...

Türkiye Gazetelerinde, Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçisi Nikita Rijov’un demeci yer alıyor

"ENOSİS’e hiçbir vakit yardım etmedik ve etmeyeceğiz. Kıbrıs konusunda Türklere karşı olmadığımız anlaşılacaktır. ENOSİS’e hiçbir zaman yardım etmedik. Rusya ENOSİS’te ilgili bütün manevralara karşı olacaktır. Kanlı hadiselere daima karşıyız... ”

Sovyetler, kanlı hadiselere karşı....

Karşı ama, Kıbrıs’ta Türk kanı Sovyet silahlarıyla akıtılmaktadır.
AMBASSADE DE BELGIQUE

Ankara, le 22 decembre 1964.

L’Ambassadeur,

Monsieur le President,

J’ai eu L’honneur de recevoir la lettre que vous avez udressee â M. P. H. SPAAK, Minister des Affaires Etrangeres de Belgique, par laquelle vous avez bien voulu exprimer votre sypathie pour les families des victimes de Stanleyville en rappelant le sort fait aux otages pris parmi les Turcs Cypriotes, vos freres.

Je vous remercie de ce message que je me suis empresse de transmettre a son haut destinataire qui est bien informe, n’en doutez pas, de la situation actuelle de votre infortune pays.

Ces voeux, comme ceux de ma mission et de mes compatriotes, sont en verite, que cette situation evolue aussitot que possible vers une solution juste humaine et durable.

Je vous prie d’agreer, Monsieur le President, I’assurance de mes sentiments de parfaite consideration.

M. DENKTAŞ President de la Chambre communale turque de Chypre,

Esat Caddesi No 66/6 Küçükesat - Ankara

23 Aralık 1964

Kıbrıs Türkü’nü 8 saatte dize getireceklerini, yok edeceklerini sananlar aldandılar.

Azim, iman ve cesaretle sürdürdüğümüz mücadelenin birinci yıldönümündeyiz.

Daha, kaç yıldönümleri göreceğiz, bilemiyorum.

Bildiğim ve inandığım tekşey var:


Direnmek ve zafere ulaşmak...

MİLLİYET Gazetesi’nde, Başbakan İnönü’nün demeci yer alıyor:

"Bugün, Kıbrıs muharebesinin başladığının tam senesidir.

ENOSİS’e bir kademe olarak hazırlanmış bütün tertipleri suya düşürmüş bulunuyoruz. Hakkımızı, masum Türk kanları ile hakkıyle değerlendirerek bir siyasete bağladık.

Müttefiklere ve Sovyetlere anlaşmaların meriyetini kabul ettirdik. İhtimal olarak, savaş da dahil herşeye hazırız."

24 Aralık 1964

Türkiye’nin yardımları gecikmektedir...

Mücadelenin birinci yıldönümünde, Kıbrıs Türk cemaat Meclisi kuruşa muhtaçtır. Eldeki kaynaklar tükenmiş olup, mevzideki mücahite, göçmenlere, yoksullara gönderilebilecek, bir haftalık yiyecek kalmıştır.

Olağanüstü toplanan Genel Komite son durumu görüşmektedir.

"1. Malî Durum:

Dr. Şemsi Kâzım Bey Genel Komitenin son toplantılarında T.C. Meclisinin malî durumunun vahameti üzerinde durulduğuna ve malî yardım için Anavatan’a âcil müracaatlarda bulunulduğuna değinerek, Cemaat Meclisinin bugün çaresiz bir halde bulunduğunu ve bizatihi malî müzayaka içinde bulunan Kooperatif Merkez Bankası’ndan 40,000 Stg.’lik bir kasa kolaylığı elde edilmesine rağmen şimdi buna ilâveten Cemaat Meclisinin zarurî ihtiyaçlar için 43,500 Stg. yu baliğ bir borç edinmek mecburiyetinde kaldığını ve Türk sigara fabrikasına ve un fabrikasına olan borçların ödenememesinden bu müesseselerin artık kredi ile satış yapamayacaklarını ve Türk Cemaat Meclisinin yüz liralık bir eşya bile satın alacak durumda bulunmadığını bildirmiş ve "Artık imkânı yok idare edemiyoruz. Bir hafta sonra mevzideki Mücahit’e, göçmene ve yoksullara yiyecek gönderilmemesi kuvvetle muhtemeldir. Ne yapacağımızı bilemiyorum" demiştir.

Konu müzakere edildikten sonra 1964 ikinci altı aylık bütçenin bakiyesi üzerinde durulmadan, 1964 senesinin geriye
kalan bir haftasında Türk Cemaat Meclisinin ödemekle ve sarfetmekle mükellef olduğu hakikî, asgari ve zaruri miktarın, T.C. Büyükelçiliği Maliyecilerinin yardımı ve işbirliği ile tesbit edilmesine ve Anavatan’a bu konuda yazılan eski mektuplara da atıf yapılarak gayet âcil bir müracaatta bulunulmasına karar verilmiştir.

2. Amerika’nın Türk Cemaatine yaptığı yardım:


Dr. Şemsi Bey Amerika’nın göndermiş olduğu çadırların kullanışsız olduğu söylentilerine değinerek, bunun hakikaten böyle olduğu tesbit edildiği takdirde çadırların alınmamış diye ilân edileceğim, ve halen Cemaat Meclisinin, Amerika'nin, gerek Kıbrıs Cumhuriyetine ve gerekse beynelmilel Kızıl Haç Teşkilâtına yaptığı iddia edilen yardımların Türk Cemaatine intikal etmediğini belirten bir rapor hazırlamakta olduğunu bildirmiştir. Genel Komite bu raporun Anavatan yetkililerine gönderilmesinin faydalı olduğu hususunda mutabakata varmıştır. "

Yunan Savunma Bakanı Garufalyas, Noel ve Yılbaşı dolayısıyla Yunan Ordusuna bir mesaj yayınlar. Mesajın’da gösterdiği hedef ENOSİS’tir:

"Kıbrıs’ın ilhakı gerçekleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Turizm ve Tanıtma Bakam Ali İhsan Göğüş’ün gazetecilere verdiği demeç:

"Kıbrıs konusundaki hedefimiz, bağımsız bir Kıbrıs sağlayabilmektir. Rumların istedikleri ENOSİS söz konusu olacaksa, bu ikili olmalıdır. Zira, Kıbrıs’ta birbirleriyle bağdaşmaları imkânsız iki milli topluluk vardır.

Gromiko da Birleşmiş Milletler görüşmelerinde bu noktaya değinmiş ve iki milli topluluğun haklarının korunmasını istemiştir. Bu da Rusya ile giriştiğimiz siyasal ilişkilerin olumlu bir belirtisi olmuştur."
Mağusa limanına demirleyen Yeorgios ve Semiramis adlı Yunan gemilerinden adaya bol miktarda silah ve cephane getirildi. Silahlar, kamyonlarla Rum askeri kamplarına taşındı.

25 Aralık 1964

Birleşmiş Milletler Genel Kurul müzakereleri ile ilgili hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Makarios ise New York’ta bulunan Kiprianu’ya, Genel Kurul’da ilk konu olarak Kıbrıs meselesinin müzakeresini sağlamak üzere gayret sarfetmesi için direktif vermiş...

Senatör Sadi Koçaş’ın başkanlığında iyi niyet heyeti, 5 Ocak’ta Ürdün’de olacak. Kral Hüseyin ve Başbakan Salhani’ye, Kıbrıs konusunda Türk görüşü izah edilecek.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı bütçesinin Millet Meclisi Bütçe komisyonunda müzakere edilmesi sırasında hazırlanan rapor, gazetelerde önemli bir yer tutuyor.

Bütçe Komisyonunun raporunda, "Amerika’nın Kıbrıs krizi karşısındaki tutumu ışığında, Türkiye’nin dış siyasetinin yeniden gözden geçirilmesi" tavsiye edilmektedir.

Gazete başlıkları:

"Amerika ile Türkiye arasındaki anlaşmaların gözden geçirilmesi isteniyor."

"Rusya, Kıbrıs konusunda, siyaseti icabı Türkiye’nin yanındadır. "

26 Aralık 1964

T.B.M.M Karma Bütçe Komisyonunun açık ve gizli oturumlarında Feridun Cemal Erkin’in yapmış olduğu konuşmalar basında önemli yer tutuyor;


"Gizli oturumda, Feridun Cemal Erkin, Türkiye’nin muhtemel bir Rum tecavüzüne karşı daima hazır bulunduğunu, dünya sulhu bakımından Kıbrıs’ın işgalinden kaçınıldığını belirterek Türk-Sovyet münasebetlerinin önümüzdeki yıllarda daha büyük gelişmeler kaydedeceğini açıklamıştır. Erkin, ihtiyaç halinde Türkiye’nin NATO emrindeki kuvvetlerinin başka birkaç tane, Kıbrıs’ı daha işgal edebilecek kuvvete sahip bulunduğunu söylemiştir. Erkin, NATO Konseyi müzakerelerinde Yunanistan’ın çevirdiği dalaveraları bir bir açıkladıktan sonra Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs konusunda Türkiye’nin başarı kazanacağından emin bulunduğunu ifade etmiştir."

Erkin, Komisyonun açık oturumunda yaptığı konuşmada ise NATO Bakanlar Konseyi’ndeki toplantılar hakkında bilgi vermiştir:

"Ada’ya gönderilen Yunan silahlarının NATO askeri programları çerçevesinde müttefiklerce Yunanistan’a sağlanan silahlar olduğunu, Kıbrıs’taki Yunan Askeri Birliklerinin de NATO Kumandanlığına bağlı birliklerden müteşekkil bulunduğunu bilhassa ve önemle tebarüz ettirdim.

Beyanatımın sonunda Konsey’den şu dört hususu talep ettim:

1. NATO Teşkilatının Kıbrıs konusu ile iştigal etmeye yetkili bulunduğunun teklifi.
2. Genel Sekreterin izleme görevinin çerçevesi içindeki yetkilerinin genişletilmesi.
3. Kıbrıs Meselesinin Assamble’de görüşülmesi sırasında NATO Müttefikleri tarafından takip edilecek müşterek hattının tesbiti.
4. Anlaşmaların meriyeti prensibinin Konsey tarafından teyidi ve bu teyidin neşredilecek kararda yer alması.

Şu hususları memnuniyetle kaydetmek isterim ki bu tekliflerin dördü de Konsey’de son derece müspet bir şekilde karşılanmıştır. "

MAHİ Gazetesi’nde, Nikos Samson’un anıları devam ediyor. Samson, Yunan Alayı’nın saldırılara katıldığını itiraf ediyor.

Samson, Yunan Alayı’nın bütün gücü ile Rumlara yardım ettiği gerçeğini itiraf etmekte, isimler vermektedir. Özellikle, Samson’un Yunan Generali Pieridis’in çok büyük yardımlarından söz etmesi Yunan Alayı’nin saldırılara katıldığını göstermesi bakımından önemli bir belgedir.

Yunan subayları, Rum Polis Subayı Tanos ile birlikte köy köy dolaşarak Rumlar’ı Türkler’e karşı tahrik ediyorlar.

Piskobu’da bir sinema salonuna toplanan Rumlara, Yunan subaylarının söyledikleri:

"içindeki bulunduğumuz bu günler, kritik günlerdir. Bir çarpışma vukuundaki Türklere aman verilmemeli ve Türkler son ferdine kadar kesilmelidirler."

27 Aralık 1964

Genel Komite’nin olağanüstü toplantısının tutanakları:


Sayın R.R. Denktaş

"1. Temsilciler Meclisi Türk üyelerinin Meclis toplantısına davet edilmeleri halinde takib edilecek hattı hareketin tesbiti: Lefkoşa’da bulunan Türk Temsilcileri İ. Orhan; K. Deniz; ve N. Nabi Beyler bu toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Aralık ayı içinde yapılan Avrupa Konseyi toplantılarında Temsilciler Meclisi Başkanı Kleridis’e yapılan baskı ve Türk Temsilcilerin Ocak, 1965’de yapılacak Konsey toplantısına katılmalarını sağlamak maksadıyla Konsey tarafından alınan tedbirler hakkında toplantıya bilgi verilmiştir.

Kleridis’in, Avrupa Konseyine katılacak Temsilcilerin seçimi için Meclisi 28 Aralık, 1964’de toplayacağına ve Türk Temsilcilerini Konsey Başkanı vasıtasıyla davet edeceğine dair verdiği vaidler göz önünde tutularak Birleşmiş Milletler Barış Gücünden davetiyenin gelip gelmediğinin tahkik edilmesine karar verilmiştir.

Davetiye alınacakmış gibi şimdiden takip edilecek hareket hattının tesbiti için Türk Temsilcilerin aralarında istişare etmesini mümkün kılmak için bu konuda gelişmeleri tekrar müzakere etmek için toplantı ö.s saat 5.00’e talik edilmiştir.

27 Aralık, 1964, ö.s. saat 5.00’de devam eden Genel Komite toplantısı tutanakları

Yukarıdaki konunun müzakeresine devam edilmiştir. Lefkoşa’da bulunan hiçbir Türk Temsilciye yapılması muhtemel Meclis toplantısı hakkında herhangi bir muhaberat yapılmadığı cihetle aşağıdaki tedbirlerin alınması hususunda mutabakata varılmıştır:


(a) Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kumandanı General Thimayya’ya müracaat edilerek yetkili kılacağı bir Birleşmiş Milletler Memuru vasıtasıyla Temsilciler Meclisinin 28 Aralık, 1964, günü toplantıya davet edilip edilmediğinin, böyle bir toplantı yapılacaksa Avrupa Konseyine namzet seçimi konusunun gündeme alınıp alınmadığının ve Türk Temsilcilerin bu toplantıya iştirakleri için Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından herhangi bir teşebbüste bulunulup bulunulmadığının tahkikinin istenmesine;
(b) Buna paralel olarak durumun Anavatan yetkililerine aksettirilmesine ve bu vasıta ile Konseyin istişare Meclisi Başkanı tarafından Türk Temsilcilere herhangi bir muhaberatta bulunulup bulunulmadığı hakkında acilen soruşturma yapılmasına;
(c) Meclis toplantısına gidildiği takdirde Konseye gidecek Türk Temsilcilerin seçilmesine ilâveten Anayasa rejimine avdet için bir davet yapılmasına."

Lefkoşa, 27 Aralık, 1964.

Sayın Faruk Şahinbaş,

T.C. Kıbrıs Büyükelçiliği Maslahatgüzarı,

Aralık ayı içinde yapılan Avrupa Konseyi toplantılarında Temsilciler Reisi Glafkos Kleridis’in Konsey’in Ocak ayında yapılacak toplantısına iştirak edecek Türk Temsilcilerin seçilmesi için Temsilciler Meclisini 28 Aralık, 1964 tarihinde bir
toplantıya davet edeceğine dair yapmış olduğu vaidi, Temsilciler Meclisinin Lefkoşa’da meskûn Türk Üyelerinin de hazır olduğu Genel Komite toplantısında tezekkür edilmiştir.

Bugün saat 19.00’a kadar gerek Birleşmiş Milletler Barış Gücü kanalıyla, gerekse imkânlarımız dahilinde yapılan araştırma neticesi Temsilciler Meclisinin herhangi bir Türk üyesine 28 Aralık’ta yapılması beklenen bu toplantıya ne doğrudan doğruya ve ne de Avrupa Konseyi İstişare Meclisi Başkanı vasıtasıyla, davetiye veya gündem gönderilmediği anlaşılmıştır. Bu durum karşısında Birleşmiş Milletler Barış Gücü vasıtasıyla yarın Temsilciler Meclisinin toplantıya davet edilip edilmediği ve böyle bir toplantı yapılacaksa Avrupa konseyine namzet seçimi konusunun gündeme alınıp alınmadığını ve Türklerin bu toplantıya iştirakleri için Temsilciler Meclisi Başkanı tarafından herhangi bir teşebbüste bulunup bulunulmadığım tahkik etmeleri istenmiştir ve şayet Avrupa Konseyine verilen son söz üzerine bir toplantı mevcutsa, Birleşmiş Milletlerden eskort ve emniyet tedbiri alınması istenmiştir. Bu yazının sureti eklidir.

Buna paralel olarak Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla durumun Anavatan yetkililerine aksettirilmesi ve Konseyin İstişare Meclis Başkanı tarafından Türk Temsilcilere herhangi bir muhaberatta bulunup bulunmadığı hakkında acilen soruşturma yapılmasını saygılarımla rica ederim.

(Dr. F. Küçük)

28 Aralık 1964

Rumların, sinsi ve kalleşçe saldırıları sürmekte, Türk bölgelerine yüksek infilak gücü ihtiva eden bombalı paketler bırakılmaktadır.

Gazetelerde, Türk halkını uyarıcı duyurular yer alıyor:

"Yerde bulduğunuz şüpheli bir paketi ellemeyiniz. Durumdan en yakın Polis Karakolunu süratle haberdar ediniz."

İşte, Rumların Türklere yeni yıl hediyeleri:

Bombalı Paketler.
Orta Doğu ülkelerini ziyaret edecek olan Türk İyi Niyet Heyeti, Beyrut’a hareket etti. İyi Niyet Heyeti’ne Senatör Sadi Koçaş başkanlık ediyor. İyi Niyet Heyeti ikili ilişkiler ve Kıbrıs konusunda temaslar yapacak, devlet başkanlarına Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in mesajını sunacaktır.

29 Aralık 1964

Fileleftheros Gazetesinde, Atina’daki özel muhabirinin bildirmiş olduğu Papandreu’nun bir demeci yer alıyor.

Papandreu, Kıbrıs’la bir nikâh kıyıp işi tatlıya bağlamayı uygun görmüş.

Papandreu’nun demeci:

"Kıbrıs halkı geleceğini bizzat tayin etmekte serbest bırakıldığı zaman Kıbrıs’ın Yunanistan’la birleşeceğinden şüphe edilmemelidir.

Halen Kıbrıs ile Yunanistan beraber yaşamağa başlamışlardır. Bundan sonra yapılacak şey nikâhın kıyılmasıdır."

Daily Mirror gazetesinde, Howard Johnson’un bir yorumu yer alıyor:

Johnson’un yorumundan alıntılar:


"İki hafta evvel Genel Sekreter U Thant, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sunduğu bir raporda, Barış Gücü’nün görev süresinin, 26 Mart 1965,’ kadar üç ay daha uzatılmasını istedi. Genel Sekreter raporunda ayrıca, Kıbrıs’taki durumun genel olarak değişmediğini de itiraf etti.

Genel Sekreter U Thant’ın raporuna dahil etmediği ve bugün bir sır olarak karşımızda duran husus şu:

Kıbrıs’lı Rumların, sakin geçen şu birkaç ay esnasında, devamlı olarak Rusya, Mısır ve Yunanistan’dan silah yığınağı yapmaları.

Bu silah yığınağı hiç şüphe yoktur ki, Rum toplumunun beşte bir nispetinde olan Türk Cemaati üzerinde esaslı bir hâkimiyet kurabilecek tam bir askeri kuvvet meydana getirmelerini sağladı.

Bu askeri kuvvet, Başpiskopos Makarios’un dünyayı inandırmak istediği gibi, bir Türk istilasını önlemek için mi? yoksa Türk Cemaatini imha etmek için mi?"

30 Aralık 1964

1964 yılının son günleri...

Ateş, barut, kan ve mücadele ile geçen koca bir yıl.

Direniş ve mücadele devam ediyor. Zafer’e, özgürlüğe, barış ve mutluluğa ulaşıncaya kadar da devam etmeli...

Direneceğiz ve kazanacağız...

Cefakâr kardeşlerime ve kahraman mücahitlerimize hitaben bir mesaj yayınlıyorum:

"Kahraman Mücahitler, Sevgili Kardeşlerim;


1965 yılına girerken bir senelik çilemizin hayırlı ve şerefli günlerle sonuçlanmasını temenni eder, Cemaat hizmetindeki bütün değerli zevatın, memurların, kahraman mücahitlerimizin ve cefakâr halkımızın yeni yılını candan kutlarım.
12 ay zarfında gösterilen iman ve cesaret, kahramanlık ve yılmazlık, akıncılık ve milliyetperverlik Kıbrıs Türkü’nün geleceği için en emin ve en ümitli bir zemin hazırlamıştır. Haklı davamızda muvaffak olacağız.

Rum vahşeti karşısında gösterilen milli azim ve irade, bizi çok parlak günlere kavuşturacaktır. Acı ve ızdıraplarımızı bu yıl dönümünde yeniden paylaşırken Cemaatin göstermekte olduğu milli birlik ve müşterek fedakârlık sayesinde alnımız açık olarak davanın müdafaasına devam ediyoruz."

Aralık 1964

Günlerden Perşembe.

Ankara caddeleri Kızılay, Ulus, Sıhhiye cıvıl cıvıl. İnsanlar, yılbaşı için son hazırlıklarını yapıyorlar.

Lefkoşa’dan, Mücahitlerden mesaj geliyor:

"Mücadelemize daha azimli ve daha kararlı olarak, Türklük dünyasına yaraşır şekilde devam edeceğiz..."

1963’ün son günlerinde, Mücahitler’le omuz omuza mevzilerdeydim. Şimdi onlardan çok uzaklardayım.

Mücahitler yine mevzilerinde. Yine soğuk, yine açlık, yine yoksulluk var...

Direniş ve mücadele devam ediyor...

İnsanlar erkenden evlerine çekildiler...

Bu akşam, bir yıllık ayrılığın, sürgünlüğün vatan özleminin acısı yüreğime daha da çöreklendi. Yüreğim yanıyor...

Koskoca bir yıl, gözümün önünde canlandı.

Erenköy’deki, St. Hilarion’daki Mücahidin yanık türküsünü duyar gibi oluyorum.

Mücahitler beni çağırıyor.

Yüreğim daha hızlı çarpıyor...

Bu sürgün bitmeli...

Kıbrıs’a dönmeliyim.

Dönmeliyim...

Gözlerim ağırlaşıyor. Tanrıma yalvarıyorum;

"Tanrım, Kıbrıs Türkü’nü koru."

Kaynakça
Kitap: Rauf Denktaş'ın Hatıraları(1964-1974), 1. Cilt(1964)
Yazar: Rauf R. Denktaş
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Rauf R. Denktaş'ın 1964 Yılındaki Hatıraları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron