Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Milli Nizam Partisi Programı

Burada Necmettin Erbakan'ın Geçmişi hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

Milli Nizam Partisi Programı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 29 Tem 2012, 15:24

MİLLİ NİZAM PARTİSİ PROGRAMI

Esas Gaye:

1- Partimiz, milletimizin fıtratında mevcut olan yüksek ahlak ve faziletin, kuvveden fiile çıkarılmasını, inkişafını ve cemiyetimize nizam, huzur, içtimai adalet ve vatandaşlarımıza saadet ve selamet getirmesini gaye edinmiştir.

2- Partimiz, milletimizin manevi kalkınma yanında müspet ilimlerde ve teknikte taklitçilikten kurtulmuş, yapıcı keşif ve icat edici gerçek bir ilmi inkişafa ve her sahada büyük şahsiyete erişmesini gaye edinmiştir.

3- Partimiz, milletimizin geçirdiği büyük tarihi tecrübeler ve kazandığı olgunluk sayesinde, milli manevi değerlerimize halel getirmeden demokratik hukuk nizamı içerisinde manevi ve maddi kalkınma hareketlerinin basiretli ve isabetli bir sentezini yapacağını ve bu suretle beşeriyete ışık tutacak, refah ve saadet getirecek, yeniden dünyaya örnek üstün bir medeniyet kuracağını kabul eder ve bu büyük gayeye erişmek için vatandaşlarımızı hizmete çağırır.

Demokrasi anlayışımız:

4- Partimiz demokrasiyi hakka en riayetkar, en bilgili ve en liyakâtli kimselerin millet hizmetine getirilmesi ve milletin en adil, en isabetli ve ilmi usullerle idaresi için hakkı ariyan ve hakkın tahakkukuna çalışan, hak ve hakikat otoritesine yol açan serbest imkânlar zemini olarak tarif eder.

Demokrasinin tekamülü, fertlerin fazilet yolunda erişecekleri tekamülün muhassalası olarak anlaşılmalı ve nefsani, başıboş hürriyet temayüllerinin hedefi olmamalıdır.

Partimiz, demokratik rejimin ancak, ahlâk ve faziletin hâkim olduğu cemiyetlerde teessüs ve tekamül edebileceğine inanır; bu temel hasletlerin bozularak cemiyet içerisinde nizamlayıcı tesirini kaybetmesi halinde demokrasinin de dejenere olarak insan haysiyetine aykırı rejimlerden birine intisap edeceğine ve bir anarşi aleti olacağına muhakkak nazarı ile bakar.

Bu itibarla siyasi mücadelelerdeki metodumuz yapıcı, uyarıcı, birleştirici; hak ve hakikat otoritesini tanıyıcı, hak ve hakikâti müdafaada açık, cesur ve ahlâk ve fazilete riayetkâr, fikre karşı fikirle mukabele edici mahiyette olacak; ilimsiz, dayanıksız, tahkir edici menfi metotların siyasi bünyemizden tasfiyesini şiar edinecektir.

İçtimai Adalet:

5- Partimiz mutlak olarak cemiyeti gözetip, ferdi ihmal eden veya ferdi gözetip cemiyeti ihmal eden sistemlerin içtimai adalet anlayışını ve tatbikatını yeterli bulmaz. İçtimai adaletten maksadımız, fertle cemiyet ve halkla emek arasında adilâne bir dengenin bulunmasıdır. Partimiz bu dengede hattâ sadece adaleti kifayetle addetmeyip, fazilet ve ihsan ile daha mesut cemiyet nizamına ulaştırılmasını gaye sayar. Bundan dolayı Partimiz “İçtimai Adalet”in ancak adalete, fazilete ve insanın ulviyetine inanan ve hareketlerinde hak ve adaletten ayrılmayan vatandaşların çoğunlukta oldukları cemiyetlerde gerçekleşebileceğine inanır.

Ahlâki ve manevi değerleri tanımayan ve hattâ ahlâkın bozulmasına çalışan ve cemiyette içtimai adaletin sadece devlet baskısı ve zabıta tedbirleriyle getirilebileceğini kabul eden, memleketi baştan başa bir cezaevi ve vatandaşları da hak ve hürriyetlerinden mahrum edilmeleri gerekli mücrimler gözüyle gören, satıhta kalmış bir sosyal adalet anlayışından milletimize ve bütün insanlığa zarar geleceğine inanıyor ve gerçek hak ve emek tevazuun ölçüsünü ve kefaletini milletimizin ruh kökünde buluyoruz.

Fertlerin iç düzeni bozulmaya terk edildikten sonra dışta yapılacak düzen değişiklikleriyle bütün meselelerin hal yoluna gireceğini zanneden görüşleri kifayetsiz ve gerçeksiz telakki ediyoruz.

Sıhhatli ve normal bir cemiyette aslolan içtimai adalet ve huzurun fertlerin içten gelerek hakka riayet etmesiyle kendiliğinden doğmasıdır. Devletin içtimai adalet tevziindeki rolü, ikinci derecede kalan tamamlayıcı mahiyette bir roldür. Ve mutlaka milli ruha istinat etmesi lazımdır.

Vicdan Hürriyeti:

6- Vatandaşın dini inanış, ibadet, öğretim, telkin ve terbiye ihtiyaçlarını karşılayacak bir vicdan hürriyeti anlayışına sahibiz.

Din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak tarif edilen laikliğin, dine baskı ve dindarlara saygısızlık gayesine alet edilmesine karşıyız. Laiklik mevzuunda Partimizin ölçüsü; bu müesseseyi din aleyhtarlığı şeklinde bir tatbikata döken her nevi anlayışa karşı olmak şeklinde ifade edilebilir.

Ortaçağ Avrupa’sında engizisyon mezalimi ve koyu bir taassup hüküm sürerken, din ve vicdan hürriyeti tatbikatında en faziletli örnekleri vermiş olan milletimizi, dini bilgiden kısmen veya tamamen mahrum bırakmaya müncer olabilecek yanlış politikanın yerine, dini hislerin istismarına mahal ve imkân bırakmayacak mahiyette bir eğitim ve öğretim politikası takip ve tatbik etmek davasındayız.

Milliyetçilik Anlayışımız:

7- Müşterek davalara iman, müşterek tarih şuuru, müşterek kültür ve gaye birliği içerisinde ve müşterek br ruhi muhteva rotasında erimiş toplulukları tam bir vahdet içinde kabul edici, zarfı mazrufa göre kıymetlendirici ve bu ölçüler dışında hiçbir tefrik yapmayıcı bir milliyetçilik anlayışına sahibiz.

Yabancı Kültür İstilası:

8- Zararlı cereyanların son senelerde inkişaf etmesi, gerek geçmiş ve gerek yeni iktidarların milli eğitim politikasının tabii ve elim bir neticesidir. Demokratik rejimin hiçbir prensibi gençliğe milli mefkure ve ahlâkımızın ve tarih şuurumuzun aşılanmasına mani bulunmadığı halde, müfredat programlarının tanziminde gayre milli bir yol takip edilmiş. Zihinler ve kalpler mefkuresiz bırakılmaya çalışılmıştır. Bu kısır politika memleketimizi manevi istilaya hevesli olan beynelmilel kültür emperyalistlerinin cesaretini ve faaliyetini arttırmıştır.

Memleketimizde Marksizmin, kozmopolitliğin ve çeşitli yabancı ideolojilerin yayılma istidatı taşımasının sebebi iktisadi olmaktan ziyade ideolojiktir. Ve uzun yıllar devam ettirilen yanlış politikanın neticesidir.

Bu sebepten; maddi ve iktisadi kaynaklarla kendisini destekleyen manevi istila hareketini önlemeyi ve yeni nesilleri milletimize kazandırmayı, istiklal mücadelesi kadar ehemmiyet vereceğimiz mukaddes bir vazife saymaktayız.

Temel Hak ve Hürriyetler:

9- Partimiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve anayasada adı geçen temel hak ve hürriyetlerin en mütekâmil ve en insani bir şekilde tatbikine müncer olacak hasletlerin milli vicdanda mevcut bulunduğuna inanır.

10- Partimiz aile nizamını cemiyetin temeli sayar; mülkiyetin, mirasın, özel teşebbüsün hak olduğuna inanır. Her ferdin can, mal ve ırz emniyeti devletin tekeffülü altındadır. Partimiz gerek Milli Eğitim hizmetlerinden istifade ve gerekse özel teşebbüs sahasında çalışıp kazanmada milli imkânlardan faydalanmak hususunda imkân ve fırsat eşitliği sağlamak kararındadır.

Yurt kalkınmasında bir taraftan ferdin zekâ, bilgi, tecrübe, kabiliyet ve azmini harekete geçiren istihsali ve imalatı arttıran ve milleti zengin eden sihirli kuvvetini değerlendirirken, diğer taraftan sermayenin emeği, emeğin sermayeyi istismar etmemesi için tedbirleri almak kararındayız.

Devlet İdaresi:

11- Devletin, milletimizi bu programdaki gayelere uyaşturmayı hedef edinmesi ve aynı zamanda vatandaşlara karşı adil, himayekâr ve şefkatli davranması, yol gösterici, yardım edici olması başlıca prensiplerimizdendir. Devlet; özel teşebbüsü adil şartlar dairesinde nizamlama, teşvik ve geliştirmeye çalışırken, onun gücünün yetmediği yerlerde veya milli menfaatların emrettiği hallerde bizzat teşebbüslere girişecektir.

12- Teşrii kazai ve idari sahalarda adalet dağıtmakla vazifeli olan devlet mekanizmasının bu vazifesini hakkıyla yapabilmesi için memurların en ahlâklı, en adil ve en liyakatli kimseler olması şarttır. Bu itibarla memur seçiminde ihtisas, mesleki tecrübe ve bilgiye ehemmiyet verildiği kadar ahlâk ve karaktere de ehemmiyet verilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bürokrasiyi kaldırmak ve hizmetlerin ifasını süratlendirmek için ilmi metotlar uygulanacaktır. Yapacağımız idari ıslahat bu esas görüşe istinat edecek ve bunu sağlamaya vakıf olacaktır.

Bunun yanında mülki teşkilatın dirayetli ve tecrübeli ellere tevdiine, hizmetlerin süratle ifası için valilerin vilayet dahilindeki resmi daireler üzerinde murakabe selahiyetlerinin arttırılmasına, çeşitli teşkilatlar tarafından vilayet dahilinde yapılacak hizmetler arasında bir ahenk teminine, idari mekanizmayı partizan tesir ve baskılardan tamamen kurtaracak tedbirleri almaya lüzum ve zaruret olduğuna inanıyoruz.

13- Devlet hizmetlerinde lüksün, israfın, lüzumsuz formalitelerin, kırtasiyeciliğin süratle önlenmesi şarttır.

Devlet memurluğunun itibarını arttırmak, rüşvet, iltimas ve irtikap gibi hastalıkları kökünden kazımak memleketimizi süratle kudretli, adil, zinde ve masrafı az bir idari mekanizmaya kavuşturmak azmindeyiz. Bu maksadın husulü için ücretlerin yeterli olması ve memur sayısının ihtiyaca yetecek normal seviyede tutulması lüzumuna kaniyiz.

14- Bugünün ihtiyaçları karşısında nazari ve kifayetsiz duruma düşmüş olan hükümetin ve bakanlıkların kuruluşları manevi ve maddi kalkınmamızı hızlandıracak ve ihtiyaçları süratle ve yeterli şekilde karşılayacak yeni bir kuruluş ve taşkilatlanmaya tabi tutulacaktır.

Büyük Millet Meclisi:

15- Büyük Millet Meclisi milli iradenin tecelligâhı ve rejimin temel müessesesidir. Milli iradenin üzerinde beşeri hiçbir kuvvet ve otoritenin mevcudiyeti kabul edilemez. Bu otoriteyi zedeleyecek ve gölgeleyecek baskı gruplan mülahazasına vs. buna benzer fikirlere yer verilemez.

TBMM’nin itibarını sarsacak faaliyet ve telkinlerin şiddetle önlenmesi elzemdir.

Milli iradenin temsilcisi bulunan milletvekillerinin murakabe ve hizmet imkânlarını arttırmak üzere gerekli tedbirler alınacaktır.

Teşrii mekanizmanın bu prensiplere ve milletin arzusuna daha uygun bir yapıya kavuşması için kanunlarımızda gereken tadilatın yapılmasına taraftarız.

Anayasa:

Daha hızlı kalkınmaya mecbur olan Türkiyemizde devlet hizmetlerinin verimli, süratli ve kudretli yürütülmesi ve anayasamızın bünyemize intibak bakımından daha mütekabil yapıya kavuşturulması ve tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi için anayasada aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını zaruri görüyoruz.

Şöyle ki:

a- İcrai organın daha kudretli olması ve süratli çalışabilmesi için Reis-i Cumhur’un tek dereceli olarak (halk tarafından) seçilmesi ve icrai organ düzeninin başkanlık (presidendielle) sistemine göre tanzimi...

b- Teşrii organın daha süratli ve daha kudretli çalışabilmesi için Cumhuriyet Senatosu’nun kaldırılması...

c- Milletvekili sayısının 300’e indirilmesi...

d- Milli iradenin tam manasıyla tecellisi için vatandaşa karma liste yapmak hakkının tanınması, delege saltanatına son verilmesi, seçim enflasyonunun önlenmesi...

e- Reis-i Cumhur’a gereken hallerde referanduma müracaat hakkının tanınması...

f- İktidar değişikliği halinde işe başlayan hükümetlerin, devlet teşkilatının üst kademelerinde vazifeli olan müdürler, umum müdürler ve müsteşarlar seviyesindeki memurları maddi haklarına halel gelmeden değiştirmesine imkân vermesi...

g- Meclise ve bilumum devlet teşkilatına sınıf tefriki yapan aşırı solcuların ve kökü dışarıda olan ve milli mefkuremizle bağdaşmayan cereyanlara mensup olanların girmesine mani, daha kat’i hükümler getirilmesi...

h- TRT ve üniversite muhtariyetinin temel prensiplerini zedelemeden bu müesseselerin milli ahlâk ve mefkuremizi kuvvetlendirecek mahiyette neşriyat ve öğretim yapmasını sağlayacak ve bu müesseselerin doğrudan doğruya ve dolayısıyla zararlı cereyanlara alet olmasını önleyecek hükümlerin tedvine...

i- Milli mefkure ve milli ahlâkımızın muhafazası ve kuvvetlendirilmesine dair maarif politikasına, teminat altına alınması için yeni hükümler getirilmesi...

j- Partimiz basın hürriyetine mutlak olarak taraftardır ancak, bu hürriyetin ahlâk ve aile nizamını bozmak ve zararlı cereyanlara destek olmak maksatlarıyla suiistimalini önleyecek ahlâki nizam ve demokrasimizin takviye ve tekamülüne hizmet etmesine ve şahıs masuniyetini sağlayacak tedbirlerin alınması gibi... hususlarda anayasamızın değiştirilmesine ve ikmaline taraftarız.

İçtimai Yardımlaşma:

17- Vatandaşların hayatı ve sıhhati devletin teminatı altındadır. Bu esas prensibe rağmen bir kısım vatandaşların işsizlik, sakatlık, hastalık yüzünden ve çeşitli felaketler veya mahrumiyetler dolayısıyla fakirliğe ve dilenciliğe mahkum olmaları veya bu yüzden hayatları ve sıhhatlerinin heder olması ve devletin bu mevzularda üzerine düşen görevi yapmadığını gösterir.

Bunun sebebi içtimai yardımlaşma müesseselerinin ve fikrinin zayıf bırakılmış olmasıdır.

Bu ihtiyacın hakkıyla karşılanabilmesi için devletin, belediye ve özel idarelerle sair hükmi şahsiyetlerin vatandaşları, vakıfların maddi yardımları ve Diyanet İşleri Teşkilatı’nın manevi ve fikri desteği ile çalışan ve bütün yurda şamil bir içtimai yardım teşkilatı kurmak kararındayız.

Mevcut yardım müesseselerini de çatısı altında birleştirecek olan bu teşkilat, felaketzedelere, çalışma imkanından mahrum kalmış olan fakir vatandaşlara iş bulamayarak sıkıntıya düçar olmuş işçilere, tahsilde bulunan fakir talebelere, korunmaya muhtaç küçüklere ve ihtiyarlara, dul ve yetimlere ve sair emsali hayır işlerine yardımda bulunacaktır.

Ayrıca: Mali durumu yeterli olmayanlara veya dar gelirli memur ve işçilere masrafsız borç para veren müesseselerin kurulmasına çalışacaktır.

Maarif Politikası:

18- İlme ve âlime en fazla kıymet (yüksek değer ) veren hürmet eden aziz milletimizin hizmetinde Partimizin birinci derecede ehemmiyet verdiği dava, maarif kalkınmasıdır. İlim ve medeniyet yarışında milletimizin layık olduğu mevkiye erişmesi ancak bu sayede mümkün olacaktır.

Bu itibarla az gelişmiş olmaktan kurtuluncaya ve insanlık camiasında her bakımdan örnek millet seviyesine erişinceye kadar maarif sahasında bir milli kültür mücadele hareketinin başarılması icap ettiğine kaniyiz.

19- Maarif politikamızın ana hedefi yeni nesillerere, milletimizin fıtratında mevcut yüksek ahlâk ve fazilet gibi hasletlerin bir hayat düsturu olarak intikal ettirilmesidir.

Bu gaye ana okullarından başlayarak yüksek tahsile varıncaya kadar maarifin her kademesinde ders programlarının tanziminde ehemmiyetle göz önünde bulundurulacaktır.

Yeni nesillerin inançlı, çalışkan, vatanperver, milli ahlâka, aile nizamına ve aile disiplinine bağlı; milli mefkuremize, kültürümüze, tarih şuurumuza sahip; hak şinas, feragatkâr ve fedakâr, ilim, teknik ve medeniyet yarışında insanlığa ışık tutacak seviyeye erişme azminde olarak yetiştirilmesi gayemizdir.

20- Partimiz hakkın ve gençliğin yetiştirilmesinde yurdumuzun resmi ve gayri resmi bütün müesseselerini bu gayeye uygun olarak yeniden tanzim etmek kararındadır. Ailenin veya maarif teşkilatının yapıcı gayretleri, sinema ve tiyatronun veya radyo ve televizyon gibi neşir ve telkin vasıtalarının veya basının, sırf ticari gayelerle hareket ederek yıkmaya çalıştığı ve buna ilaveten çeşitli sefahat yerlerinin gençliğe açık olduğu bir vasatta sistemli bir milli terbiye verilebileceğinden bahsedilemez.

Hele hızla kalkınmaya mecbur bir milletin, gayesine erişebilmesi için safahatın kaldırılması icap ederken, bunun alabildiğine arttırılması milli menfaatlarımızla telif kabul etmez.

Milli eğitim düzenindeki tesiri, belki de Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve ailenin tesirinden çok fazla olan, muassır neşir ve telkin vasıtalarının başıboş bırakılması makul ve mantıki bir politika değildir.

Bu sebepten partimiz maarif kalkınmamızın vazgeçilmez unsurları saydığı bu türlü vasıtaların milli ahlâk ve mefkurenin kuvvetlendirilmesi yolunda ahenkli bir iş ve güç birliğine tâbi tutulmasını ister. Bu vasıtaların yapıcı istikamette seferber edilmesi halinde milletimizin tarihimizde misli görülmemiş bir ahlâk ve kültür gelişmesine mazhar olacağına şüphe yoktur.

21- Kökü dışarıda kozmopolit ve Marksist yıkıcı fikir cereyanlarını ve bunların doğurduğu mütefessih ahlâkın cemiyetimize sirayet etmemesini temin ve bu türlü tesirlerden tamamen arınmamız için milli eğitim politikası ve kadrosu yeniden tanzim edilecektir. Milli varlığımıza, demokratik rejime ve insan hak ve hürriyetlerine düşman ideolojilerin gizli ve aşikâr militanlarından fikir hayatızın süratle temizlenmesi şarttır. Biz fikir mekanizmasına sızmış bu çeşit unsurların zararlı faaliyetlerini bir manevi rejim ve bir vatan hırsızlığı mahiyetinde telakki ediyoruz.

22- Rejimin bekası ancak rejimin prensiplerine samimiyetle inanan ve riayet eden vatandaşların mevcudiyeti ile kaimdir.

Bu maksatla müsamahalı, tenkide tahammülü olan ve kendisini murakabe ile olgunlaştırmaya cehd eden, şahıslara körükörüne tâbi olma itiyadından kurtularak gerçek fikirlere, ideallere bağlanma merhalesine erişmiş fikri taasuptan uzak hak ve hakikate erişme çabası içerisinde bulunan, beşikten mezara kadar ilim prensibine inanan ve ahlâki tekâmül cehdi içinde olan, fikre karşı fikirle mukabeleyi şiar edinmiş, sınıf tefriki yapmayan, demokratik zihniyet ve karakterde yeni nesiller yetiştirilmesinin lüzumuna kani bulunuyoruz.

Vatanın bekası, bu saydığımız hasletlerin yanında vatan ve milletin saadet ve selameti uğruna lüzumu halinde malını ve canını feda edecek vatandaşlarının mevcudiyetine bağlıdır.

Partimiz bu milli ve manevi değerlerin asırlardan asırlara, nesillerden nesillere intikal ettirilmesi için gereken tedbirleri ihtiva eden uzun vadeli bir plan tatbik edecektir.

23- Maarif kalkınmamızın 2 ana hedefi aslında mensup olduğumuz medeniyetin malı olan ve Batı’nın bütün esas ve temellerini alarak maddi kalkınmasını temin ettiği müspet ilimlerin yurdumuzda süratle yayılması, bu ilimlerin mahsulü teknik ve teknoloji yardımı ile beşeriyetin mazhar olduğu hızlı gelişmeyi memleketimizde tekrar tahakkuk ve daha da terakki ettirerek milletimizi ilim ve teknik yolunda tarihi şahsiyeti ile mütenasip önder duruma getirecek olan teknik ve ilmi kadroyu yetiştirmek ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için bu kadroyu en ileri çalışma imkânlarına kavuşturmaktır.

Yeni nesillerimizin bu gaye ile yetişeceğine, ilim ve teknikte icat edici, keşfedici kabiliyet ve istidadımızın yakın bir zamanda meydana çıkacağına ve milletimizin kuracağı yeni dünya medeniyetinin yenilmez maddi üstünlüğünü sağlayacağına inanıyoruz. Bu imanla milletimize telkine çalışan sathi Batı özenti ve taklitçiliğine tamamen muarız bulunuyoruz.

Maarif politikamızı bu ana hedeflere tevcih ve ders müfredat programlarını buna göre tanzim edeceğiz

24- Kadın ve erkek herkesin ilim öğrenme hakkına sahip bulunduğu esasına inanan partimiz, yarının ebeveyni olacak çocuklarımızın gerekli terbiyevi bilgilerle teçhizini ve bilhassa geleceğin annesi, ev hanımı olan kızlarımıza ev ekonomisi ve çocukların bedeni, ruhi, ahlâki, dini terbiyesi ile ilgili bilgilerin verilmesini zaruri görür.

25- Şehir, kasaba ve köy okullarının süratle ikmaline, maarif hizmetlerinde yurdun muhtelif bölgeleri arasındaki muvazenesizliği gidermeye, gençlere maarifte imkan ve fırsat eşitliği sağlamaya kararlıyız.

26- İlim adamlarımıza ve öğretmenlerimize, milletimizin gösterdiği tarih ve milli anaevi saygıyı devam ettirmek kararındayız. Üniversitelerimizi siyasi partilerimizin organı ve mücadele sahası olmaktan kurtararak asli hüviyetine kavuşturmak azmindeyiz.

İlim adamlarımızın, öğretmenlerimizin maddi ihtiyaçlarını karşılamayı ve terfilerini sağlamayı, ilme gösterilmesi gereken saygının tabii bir neticesi sayıyoruz.

Diyanet İşleri:

27- Diyanet İşleri Teşkilatı’nı kanunların kendisine tahmil ettiği vazifeleri kusursuz yapabilecek şekilde imkânlara kavuşturmak kararındayız.

28- Partimiz temel hak ve hürriyetlerin umumi esasları dahilinde vatandaşları öğretim ve eğitime tâbi tutmak suretiyle dini öğretim noksanından doğacak mahzurların izale edilebileceğine ve dinin istismardan kurtulacağına inanır.

29- Diyanet İşleri Teşkilatı’nı mevcut vazifelerine ilaveten modern ilimlerle de teçhiz ederek teknik kalkınma hareketinin hızlanmasında halkın teşebbüs, kabiliyet ve kudretini artıracak, ruhları dinamizme kavuşturacak teşvik edici bir unsur olarak vazifelendirmeyi faydalı görüyoruz.

30- Dini müesseselerde çalışanların ücret baremlerini adilane esaslar dahilinde tanzim etmek kararındayız.

31- Partimiz dini müesseselerin her türlü partizan tesirlerden masun kalması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Milli Savunma

32- Maddi ve manevi kalkınmamızın müşterek gayelerinden en mühimi dünya çapındaki bir askeri güce erişmektir. Harp sanatında ve kahramanlıkta kudretini bugüne kadar cihan tarihine tescil ettirmiş olan ordumuzun değişen muassır şartlar içerisinde üstün mevkiini devam ettirmek ana gayemizdir.

Ağır milli sanayimize muvazi olarak ağır harp sanayimizin kurulması ve inkişafı elzemdir.

Bizim durumumuzda olan memleketlerin bazısı ağır harp vasıtalarını ve hattâ nükleer silahları imal etmeye başladıkları halde bu sahada onlardan geri kalışımızın sebebini şimdiye kadar takip edilen anlayışsız ve hareketsiz politikada buluyoruz.

Askeri Planlama Dairesi

33- Ordumuzun vurucu gücünün artırılması, teknik bilgisinin geliştirilmesi, askerlik müddetinin kısaltılması, ağır harp sanayiinin kurulması, diğer memleketlerde askeri sahada vukua gelen inkişafların yakınen takibi, nükleer ve diğer modem silahların imaline girişilmesi, askerin talim ve terbiyesine modem usullerin tatbiki subay, astsubay ve erlerimizin daha rahat yaşama şartlarına kavuşturulması askerlik hizmetlerini aksatmadan ordunun sahip olduğu ilmi ve teknik potansiyel kudretini yurt kalkınmasına daha fazla iştirak ettirilmesi ve ordumuzun modern standartlar bakımından iftihar edilecek bir seviyeye erişmesi gibi mevzuları, muasır ilmi fenni ve askeri şartları ve mali imkânları göz önünde tutarak, tahakkuk safhasına koyacak bir askeri planlama dairesi kurulmasına taraftarız.

34- Partimiz orduyu aynı zamanda memleketin fikri ve manevi kalkınmasını sağlayacak büyük bir okul olarak kabul eder.

Askere milli, hamasi kültür aşılanması, askerin sanat ve hüner sahibi olması için askeri eğitimin daha geniş imkânlara kavuşturulmasında fayda görüyoruz. Bunun temini gayesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı’nın iş ve güç birliği yapmasını ve askerliğini yapmakta olan kültürlü kimselerden geniş ölçüde istifade edilmesini lüzumlu görüyoruz.

Adalet Mekanizması

35- Adalet mekanizması ferdi, iktisadi, mali, idari, siyasi ve teşrii organları murakebe eden geniş selahiyetlere sahiptir. Bu itibarla adalet teşkilatının milli hayatımızda oynadığı rol çok mühimdir. Bu mühim vazifeleri hakkıyla ifa edebilmesi için, asrımızın değişen şartlan içerisinde adliyemizi daha süratli bir çalışma sistemine kavuşturmak, statik bünyeden dinamik organ haline geçirmek kati bir ihtiyaçtır.

36- Hâkimlik mesleğinin kudsi ve manevi mevkiini, şeref ve haysiyetini koruyucu tedbirlerin alınması başta gelen vazifemiz olacaktır. Hakimlerin yetişmesine ve mesleğe kabullerinde hukuki bilgi ve mesleki tecrübenin yanında yüksek ahlâk ve karakter, milli mefkuremize sadakat, birinci derecede nazara al nacaktır.

Türlü ihmaller dolayısıyla ahlâk bozucu hareketlerin cemiyetimizin temellerini tahrip etmeye devam ettiği devrimizde bünyemizi bu mikroplardan temizleyecek, milli ahlâkımızı kurtaracak, böylece istikbal ve istiklalimizi teminat altına alacak sihirli kuvvet, adliye mekanizmasıdır. Mahkemelerin bu vazifeyi ifa edebilmesi için kanunlar yeniden tanzim edilecek ve teşkilat takviye olunacaktır.

37- Hukuk fakültesinin ve hukukla ilgili diğer yüksekokulların hem ameli ve hem de nazari tedrisat yapmasına önem verilecek ve mezunların mesleki bilgi bakımından daha iyi yetişmeleri için gereken tedbir alınacaktır.

38- Adliye dairelerinin perişanlıktan kurtarılması ve makamın kudsiyetiyle mütenasip maddi imkânlara kavuşturulması elzemdir.

39- Davaların süratle neticelenmesini temin için iş hacminin artıp eksilmesini nazara alarak mahkeme veya hakim sayısını ona göre tanzim edecek hareketli bir çalışma sistemi getirmek kararındayız.

40- Davaların uzamaması için usul kanunlarında değişiklik yapılmasını, asrımızın seri haberleşme ve nakil imkanlarından adliyemizin azami derecede istifadesini, tarafların kasten mahkemeyi uzatmalarına veya ihmallerine engel olacak tedbirlerin alınması, harç ve sair masraf tahsili mekanizmasının tarafların ihtiyarından kurtarılarak otomatik ve pratik hale ifrağını temin edeceğiz.

41- Temyiz mahkemesinden işlerin çabuk çıkmasını temin edecek ve iş hacmine göre ayarlanacak bir çalışma sistemi tatbik edeceğiz.

42- Mahkemelerin rüyet edecekleri mevzulara göre ihtisas yapmalarını sağlamaya ve zararlı cereyanların süratle tasfiyesi için ihtisas kurmaya ehemmiyet vermekteyiz.

43- Yüksek Hakimler Kurulu’nun daha süratli çalışması ve hâkimlerin murakabesinde daha tesirli olmasını temin edeceğiz.

44- Ceza davalarında hiçbir fonksiyonu bulunmayan sorgu hâkimliği müessesesinin kaldırılması ve hazırlık tahkikatının hukukçular tarafından mahallinde yapılması için savcılığın takviyesi ve teknik imkân ve vasıtalarla teçhizi fikrindeyiz.

45- Cezaevlerinin tevkifevlerinden ayrılmasına, tevkifevlerinin ıslahına matuf ve cezaevlerinin mesleki, ahlâki ve kültürel bakımlardan mahkûmları ıslah eden ve bir sanat ve hüner sahibi yapan okullar haline getirilmesine yarayacak tedbirleri alacağız.

46- İcra dairelerinin kesin neticeye istihsale kadar kendiliğinden işler hale getirilmesini temin edeceğiz.

47- İşlenen suçların bölgelere göre dağılımını ve bölgelerin hususiyetini nazara alarak Milli Eğitim ve dini irşat faaliyetlerini tanzim suretiyle suçların ruhi saiklerini izaleye yarayacak, suç işlenmesini önleyecek tedbirleri alacağız.

İktisadi Politika:

48- Ana politikamız olan, ferdin gerçek şahsiyetini kazanmasına yarayacak umumi, ahlâki ve kültürel kalkınmanın, iktisadi hayata istikrar ve içtimai adaleti getireceğine inanıyoruz. Rejimlerin veya iktisadi sistemlerin rolü ikinci planda kalır. Fert ister kamu sektöründe çalışsın, ister özel sektörde çalışsın hak ve adaletten ayrılmayacağı için, insanlar birbirlerini ve cemiyetin potansiyelini istismar etmez.

Sıhhatli ve tabii bir cemiyet nizamı fertlerin kendiliklerinden, içten gelerek hakka riayet etmelerinden doğar. Partimiz asil milletimizin fıtratında mevcut hasletlerin değerlendirilmesi halinde bütün dünyaya ışık tutacak, iktisadi nizamın temelini teşkil eden örnek bir ahlâki nizamın doğacağını kabul eder.

49- Partimiz, bu temel hakikati tanımayan, önce cemiyetin ahlâki nizamını bozan, bozuk ahlâkın hüküm sürdüğü vasattaki iktisadi dengesizlikleri ve çeşitli haksızlıkları ve istismarı bahane ederek, iktisadi hak ve hürriyetlerin fertler tarafından suistimal edildiğini iddia eden ve bu hak ve hürriyetleri ferdin elinden alarak devletleştirmeye kalkışan ve neticede memleketi büyük bir cezaevi ve vatandaşları her türlü hak ve hürriyetlerden mahrum bırakılmış mahkûmlar haline getirmek isteyen sosyalist ve komünist felsefenin karşısındadır.

Partimiz materyalist görüşün diğer bir tatbikat şekli olan ekonomik hayatta, sermaye hareketlerini insanlığın maddi ve manevi gelişmesine zarar verecek şekilde başı boş bırakan, sermayeyi ve sermayenin nemalanmasını mücerret gaye sayıp insanlığı vasıta addeden ve bir kısım zümrelere meşru esaslar dışında çalışmanın tufeyli şekilde istismar imkânları sağlayan materyalist-kapitalist görüşlerin de karşısındadır.

Temel iktisadi felsefemiz, milletimizin asırlarca dayandığı manevi ve milli değerlerden mülhem olup, helal kazancın teşvikçisi, mülkiyet hakkına hürmetkâr olmak esaslarını ihtiva eder. Örneğin Doğu Blokunun sosyalist veya batının sermayeyi putlaştıran başıboş kapitalist modellerinden alan taklitçi görüşlerin dışında ve üstündedir.

Görüşümüz; insanı manevi ve maddi hayatıyla kavrayan iki buudlu bir iktisadi gelişme esasına dayanır.

Bu itibarla beşeriyeti kurtaracak tek çıkar yol ahlâki nizamdır. Partimiz ahlâki nizamı karma ekonominin sıhhati ve teminatı sayar. Ahlâkın bozulmasına seyirci kalan cemiyetlerde karma ekonominin koyu bir devletçiliğe müncer olacağını kabul eder ve ahlaki destekten mahrum bir karma ekonomi politikasını kifayetsiz addeder.

50- Temel ölçüsü bu olan partimiz cemiyete ahlaki nizamı hakim kılacak her türlü tedbirleri alarak içtimai ve iktisadi şartları zevale ermeyen bir adalete ve istikrara kavuşacaktır. Böyle bir vasatta, özel teşebbüsü geliştirmeye, teşvik etmeye, yol gösterici olmaya çalışacaktır. Ferdin mali gücünün zekâsının tecrübe ve ihtisasının ve enerjisinin kalkınmamızda tam manasıyla değerlendirilmesi için adilane tedbirler alınacaktır.

İktisadi Politikada Devletin Vazifesi:

51- a) Devlet yol, su, enerji, elektrik, eğitim, muharebe, sağlık tesisleri ve saire gibi alt yapı hizmetlerini ifa eder.

b) Devlet özel teşebbüsün kuramadığı iktisadi ve sınai tesis ve teşebbüsleri kurar. Bunların verimliliğini temin ettikten sonra, özel teşebbüse devretme gayesiyle çalışır ve bunların şartlarını hazırlar.

c) İktisadi vasıta ve imkânları temin eder. Bunların özel teşebbüsün istifadesine arz eder.

ç) İktisadi kalkınma için kurulması gerekli müesseseleri ve mamullerinin dünya piyasalarında diğer rakip memleketlerdeki mamüllerle rekabet edebilmeleri için yapılması gerekli yardım ve teşvik unsurlarını araştırır, gerekirse projelendirir ve özel sektörün fırsat ve imkân eşitliği dahilinde bu teşebbüslere iştirakini sağlar.

d) Topyekûn ekonomik kalkınmanın gerektirdiği teşebbüslerin ahenkli bir şekilde kurulabilmesi için devlet icbar etmez, elindeki imkânları uygun şekilde ayarlar ve teşvik yoluyla milli ekonomik kalkınmayı özel sektörden faydalanarak gerçekleştirir.

e) Devlet, ekonomimizde halen yük durumda bulunan bölgeleri müstahsil durumuna geçirerek kuvvet katan birer uzuv haline getirmeli ve bu gayeye erişmek için gelişmiş bölgelerin süratle kalkınması maksadıyla iktisadi alanda yeterli müessir teşvik tedbirlerini almalıdır.

f) Devlet iktisadi sahada, halen tatbik edilmekte olan mahdut zümre özel sektörcülüğü yerine, kalkınmayı bütün yurt sathına yayan ve kalkınmadan faydası olacak bütün atıl güçleri seferber edecek, bir yaygın özel sektör politikası yürütmelidir.

g) Devlet yine bu hizmetleri yürüten, değişen şartlara süratle intibak edecek ve meseleleri kalıplaşmış ön fikirlere göre değil milli menfaatların gerektirdiği elastikiyet içerisinde zaman, para ve enerji israfına mahal vermeyecek bir tutumla halledecektir.

Mali Politikamız

52- a) Türk parasının kıymetini korumak ve arttırmak için gereken müessir tedbirlerin vakit geçmeden alınması...

b) Kambiyo tahditlerinin asgariye indirilmesi.

c) Memlekette adil bir gelir dağılımının temini.

d) Fert başına milli gelirin artırılması ve bu artışın fiyat artışlarından daha üstün olmasının temini yolu ile refahın artırılması.

e) Vatandaşların ödeme gücüyle mütenasip, adil ve her türlü çapraşık sistemlerden uzak, basit, müessir ve iktisadi kalkınmayı teşvik edici bir vergi politikasının takibi.

Küçük esnafın, sanatkârın küçük tüccar ve çiftçinin defter tutma mükellefiyetinden kurtulması için pratik vergilendirme metotlarının tatbiki...

Vergilerin artırılmasından ziyade, tahsillerinde zayiatı önleyecek mali murakebe ve tahsil sistemlerinin getirilmesi,

Asgari geçim haddinin fiyat endekslerine bağlı olarak makul bir seviyeye yükseltilmesi,

f) Bütçelerin denk ve samimi bütçe olarak hazırlanması ve devlet harcamalarında israfın ve yurt sathında milli servet ve imkânların heder olmasına yol açacak tutum ve faaliyetlerin önlenmesi,

g) İktisadi devlet teşebbüslerinin süratle ıslahı ve ekonomimize yük olmaktan kurtarılması,

h) Maliye Bakanlığı teşkilatının bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi, mali politikamızın başlıca prensiplerindendir.

Plan Anlayışımız:

53- Kalkınmamızın hızlı, devamlı ve kararlı olabilmesi için, umumi bir plana bağlanmasını zaruri görüyoruz.

İnandığımız plan modeli, devletin hususi teşebbüsü zaafa uğratmasına müncer olacak bir planlama olmayıp, plan; devlet sektöründe emredici, hususi teşebbüste ise birbirinden ayrı ve habersiz olarak gelişen çeşitli iktisadi teşebbüsler arasında önemli boşlukları doldurucu, ahenk sağlayıcı, yol gösterici ve teşvik edici bir plan olmalıdır.

Sadece merkezi planlama yetersizdir. Bölgesel planlamayı zaruri görüyoruz. Planlama Teşkilatı aynı zamanda teferruata dalmış bir icra organı olmamalıdır. Makro, hedefler, bölgesel hedefler, araştırma ve özel hallerde projelendirme ile meşgul olmalı; icraatı, planlama ile iyi bir iş birliği halinde bulunan icracı organlar yapmalıdır. Planlamanın icap ettirdiği her türlü teşvik tedbirleri firma firma tatbik edilmeli, umumi prensiplere bağlanarak herkesin mevcut imkânlardan faydalanma gerçekleşmelidir. Araştırma proje çalışmalarında aksine harekete mecbur kalmadıkça milli uzmanlardan faydalanmaya son derece dikkat etmelidir.

Sanayileşme Davamız:

54- Ülkemizin sahip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklan kudretli bir ağır sanayi kurmamıza müsaittir. Bugün milletlerin siyasi ve iktisadi bağımsızlığının teminatını ağır sanayi teşkil etmektedir. Kalkınmamızın muharrik gücü, motoru sanayidir. Milletimizin her bakımdan kuvvetlenmesi ve yarının dünya siyasetinde nazım rolü oynayacak Büyük Türkiye’nin doğması, sanayileşmede göstereceğimiz muvaffakiyete bağlıdır.

Ağır sanayi aynı zamanda harp sanayiinin temeli olduğundan ve ağır harp sanayiine dayanamayan bir milletin, vatanının istiklalini ve istikbalini koruması son derece zorlaşmış bulunduğundan Partimiz bu davaya layık olduğu ehemmiyeti verecektir.

Her şeyden evvel bu zaruretin bütün yönleriyle gözönünde bulundurulması maddi ve manevi kaynaklarımızın ve insan gücümüzün bu uğurda seferber edilmesi lüzumludur.

55- Ağır sanayimizi kuracak ve geliştirecek teknik ve tecrübeli elemanların yetiştirilmesine hız verilmelidir.

56- Uzun vadeli bir sanayileşme planı yapılması halihazır sanayimizin, tabii kaynaklarımızın ve yakın uzak memleketlerin sanayilerinin içinde bulunduğu şartlar hesaplanarak kalkınmamızın umumi stratejisi tayin edilmelidir.

57- Gelişmeyi hızlandırmak gayesiyle devlet, sanayi ile alt yapı tesislerini süratle kurmalı ve yurdun müsait yerlerinde, sanayi inkişaafı bölgeleri tesis edilmelidir.

58- Sanayileşmemize mani olan en büyük engelin, mevcut mevzuattaki yıpratıcı ve yorucu tatbikat güçlükleri olduğuna müdrikiz. Sınai tesislerin dünya rekabeti yapabilecek şekilde ve kolaylıkla kurulup gelişebilmelerini teminen diğer memleketlerin tatbik ettiklerinden daha mükemmel bir “Sanayi Teşvik Kanunu’nun bir an evvel çıkartılmasını, sanayileşme davamızın baş şartı olarak görüyoruz.

59- Yeni bir “Sanayi Teşvik Kanunu”nun verimli bir şekilde tatbiki için sermaye piyasasının bir an evvel kurulması ve yurdun her yerine yayılmış bir “Sanayi Finansman organizasyonu” süratle gerçekleşmelidir.

60- Sınai tesislerin sadece bir kaç büyük şehirde toplanması yerine her yerde kurulması uygun ve ekonomik olan tesislerin bir an evvel araştırılarak sınai kuruluşların bütün yurt sathında her türlü imkânı seferber ederek süratli ve gayretli bir sanayileşme hamlesini gerçekleştirmek başlıca hedefimizdir.

61- Sınai tesisler kurulurken bunların taklidi tesisler olmayıp araştırma gücü olan inkişâfa müsait tesisler olmasına bilhassa verilecek,
tesislerin teknik erkânı harbiyelerinin milli personelden müteşekkil olmalarına titizlikle dikkat olunacaktır.

62- Ziraat sektöründe tatmin edilmeyen insan gücünün, sanayi sektörüne mal edilmesi için acil tedbirler alınmalı, mümkün mertebe işsizlere iş sahası açan yatırım öne alınmalıdır.

63- Sanayileşme ve şehirleşme hareketleri birbiriyle ahenkli şekilde yürütülmeli; şehir, kasaba ve köylerde gizli işsizliğin önlenmesi, heder olan insan gücünün ve zamanın değerlendirilmesi için her bölgenin hususiyetlerine ve imkânlarına göre el sanatlarını ve küçük sanayii geliştirecek planlar yapılmalıdır.

64- Sermayenin teşekkülü ve sanayileşme hareketlerine tahsisi için, teşvik edici ve kolaylık gösterici usuller tatbik edilmelidir.

65- Bir ziraat memleketi olduğumuz için ziraatla alâkalı sanayiin tesisi için öne alınmalı ve hayvancılığımızın gelişmesine ve ilgili sanayiin tesisine önem verilmelidir.

Az Gelişmiş Bölgelerimizin Kalkınması:

66- Az gelişmiş bölgelerimizin bir an önce gelişmiş bölgelerimiz seviyesine erişmesi için, umumi kalkınma planına bağlı olarak bölgevi kalkınma planları yapılmasını ve ciddiyetle tatbikini gerçekleştirmek kararındayız. Bu bölgelerimizin ileri seviyelere erişmesi için, umumi kalkınma planına bağlı olarak, bölgeyi kalkınma planları yapılmasını ve ciddiyetle tatbikini gerçekleştirmek kararındayız.

Bu bölgelere hususi teşebbüs tarafından yapılacak yatırımları teşvik için arsa ve malzeme temininde, kredi tahsisinde kolaylık gösterilmesine ve vergilendirmede adil bir muafiyet tanınmasına taraftarız. Az gelişmiş bölgelerde şayet ahali, kurulacak ekonomik sınai tesislerin finansmanına öz sermaye katamayacak durumda ise tesislerin devlet elindeki hisselerinin halka mal edilmesi suretiyle geri kalmış bölgelerin sanayileşmesine yardım olunacaktır.

Az gelişmiş bölgeler için yapılacak kalkınma planlarında, ekonomik kalkınmayı kolaylaştıracak; yol, enerji, elektrifikasyon, sulama, milli eğitim ve sağlık hizmetleri gibi müesseselerin de ahenkli olarak ele alınıp süratle hal tarzına bağlanmasını temin etmek kaçınılmaz bir zarurettir. Halen az gelişmiş bölgelerdeki banka plasmanları genellikle o bölgedeki halkın mevduatından daha az durumdadır. Bu bölgelerin kalkınması için, buralardaki mevduatın birkaç büyük şehre ithatını finansmanına kaydırılması yerine, bilakis bu bölgelerin kredi imkanları ile desteklenmesine gayret edilecektir.

Ticari Politika:

67- İç ve dış piyasalarda itimadı tesis edecek, ticari ahlâkı koruyacak tedbirler alacağız. Tüccar demeklerinin ve onların bu mevzuda daha tesirli bir murakabe yapmasını temin ile spekülatif piyasa oyunlarının önlenmesine ve büstakar bir piyasanın kurulmasına ehemmiyet vereceğiz. Sanayi odalarının, ticaret odalarının ve ticaret borsalarının bulundukları bölgelerdeki iktisadi kalkınmaya önayak olmaları için gerekli tedbirleri olacağız.

68- Kredi mekanizmasının ticari ihtiyacı zamanında karşılaması ve ticari hayatın seyyaliyete intibak etmesi lüzumuna inanıyoruz.

69- Kökü dışarda olan yabancı ideolojilere gizli, aşikâr hizmet maksadıyla yapılan ticari faaliyetlere mani tedbirler getireceğiz.

70- Türkiyemizin ekonomik gücünü arttıracağı için tarihi ve kültürel bağlarla bağlı olduğumuz memleketlerde müşterek pazar kurulmasına çalışacağız.

Dış Ticaret:

71- Dış ticaretin milli itibarımızla ilgili son derece mühim bir konu olduğuna müdrikiz. Dış ticaret hacminin artırılması ve dış ticarette dengenin sağlanması başlıca hedefimiz olacaktır.

İhracatı mümkün malların imal ve istihsalinin artırılması, standardizasyonun temini, kalitelerin İslahı, maliyetlerinin düşürülmesi ve yurt içerisinde kafi miktarda yapılabilen veya istihsal olunabilen malların ithalinin önlenmesi, hammadde olarak ihraç edilen emtianın mamiil veya yarı mamül hale getirilmesi yolunda çareler aranması ve daha buna benzer ihracatımızı artıracak veya verimli kılacak tedbirlerin alınması ve bütün imkânlarla ihracatın teşviki için çalışacağız. Bilhassa sınai mamüllerin ihracına önem verilecektir.

Dış ticarette lisans, kontenjan, takas, prim gibi ticari hayatı normal seyrinden uzaklaştıran suni tahditlere (fevkalade haller dışında) yer vermeyeceğiz. İhracatla ilgili mevzuatı yeniden tanzim ve ihracatı plan hedeflerine uygun nispette artırmak için gerekli makamlara gerekli yetkilerin verilmesini temin edeceğiz.

Dış piyasa hareketlerini çok yakından takip eden ve iç piyasa imkânlarını buna göre süratle değerlendiren sistemleri geliştirmek, dış ve iç piyasalarda ekonomik pazarlama yapabilecek güçlü müesseseler teşekkülünü sağlamak kararındayız.

İç Piyasa:

72- Malların müstahsilden veya imalatçıdan, müstehlikin eline daha ucuz intikali için tüccarları ve müstahsilleri koruyucu tedbirleri alacağız. İhtikârın ve istismarın önlenmesine ve ticari rekabetin eşit şartlar içerisinde cereyanına çalışacağız.

73- Krediler tevziinde ihtiyaç sahiplerinin ödeme güçleriyle mütenasip olarak, krediden istifadelerini ve kredilerin yurt sathında adilane bir şekilde dağılmasını ve bölgeler arası muvazenesizliğin izalesini istihdam edecek bir sistemi geliştireceğiz.

74- Devletin ve hususi teşebbüsün işletemediği, ele almadığı ticari ve sınai mevzularda, milli menfaatlarımızın korunmasında azami itina göstermek kayıt ve şartıyla yabancı sermayenin faaliyette bulunmasına taraftarız.

İşçi Hakları:

75- Çalışarak, alınteri dökerek, helal para kazananların ömürlerini yurt kalkınmasına hasredenlerin haklarının korunması için kurulmuş olan müesseseleri inkişaf ettirecek ve bunların işlemesinde daha adil ölçüleri hâkim kılacağız.

Fiyat ve geçinme endekslerine göre ayarlanacak bir asgari ücret politikasının uygulanmasını zaruri görüyoruz.

İşçi ücretlerinin tespit ve tanziminin adil esaslara müstenit olması temin edilecektir.

76- İşçilerimize sıhhi çalışma şartları sağlamaya, eşit işe eşit ücret kaidesini gerçekleştirmeye devlet sektörü ile hususi teşebbüs işyerleri arasındaki iş emniyeti farkını izaleye çalışacağız. Ziraat işçilerinin meşru haklarının kavuşmasını temin edeceğiz.

77- Siyasi tesislerden uzak bir sendikacılık faaliyetinin teessüsü için gereken tedbirleri alacak, işçilerimiz ile işverenlerimiz arasında karşılıklı sevgi ve saygıya ve vicdani ölçülere dayanan bir ahenk teminine gayret edeceğiz.

78- İşçilerin ucuz meskene kavuşmasını, hastalık, analık, iş kazaları, mesleki hastalıklar, ihtiyarlık, mamullük ve ölüm gibi hallerde müşkülata uğramadan içtimai yardıma nail olmalarını temin edeceğiz.

İşçilerin emeklilik haklarının yeterli olmasını temin için gereken tedbirleri alacağız.

Kadın ve çocuk işçilerin çalışma şartlarının vicdani ve ahlâki esaslara göre tazminini lüzumlu görüyoruz.

79- Devlet yatırımlarını yeni iş sahaları ve iş imkânlarını açacak şekilde tanzime, işsizlere iş bulma ile vazifeli müesseselerimizi daha ciddi ve başarılı kılmaya ve bu hususta daha verimli yeni usuller tatbikine kararlıyız.

Yurtdışındaki işçilerimizin edindikleri bilgi ve tecrübeden ülkemizin istifadesi ve biriktirdikleri sermayenin değerlendirilmesi için bakir iş sahalarını ve tabii kaynakları harekete geçirecek planlar yapılmasını ve bu türlü teşebbüslerin teşvik edilmesini vazife telakki ediyoruz.

Zirai Reform:

80- İnsan unsurunun eğitilmesi: Zirai reform, köy kalkınmasının en ehemmiyetli unsurudur. Ziraatta dönüm başına düşen geliri artırmak için eğitimin birinci derecede rol oynayacağını kabul ediyoruz. Her şeyden önce köylümüzü eğitim yoluyla modem ziraatın icaplarına intibak edecek bilgi ve tecrübelerle takviye etmek, kooperatifçiliğe ve müşterek çalışma itiyadına alıştırmak lazımdır. Bu maksatla açılmış ve açılacak meslek okullarına tohum İslah istasyonlarına numune ve üretme çiftliklerine ilaveten köylerde ilkokullarda köyün zirai bakımdan taşıdığı hususiyetlere cevap verebilecek yardımcı derslerin ihdasına taraftarız.

Ayrıca köylünün bu bakımdan yetişmesi için köy okullarında gece kursları açılması lüzumuna inanıyoruz.

Bu itibarla köy okullarında vazife alacak öğretmenlerin yetiştirilmesinde de gereken ıslahatın yapılarak köylerimizin taşıdığı hususiyetlere cevap verebilecek köyün iştigal ettiği ziraat türünde köylünün kalkınmasına yardımcı olabilecek bilgilerle teçhiz edilmelerine dikkat edeceğiz.

Köyde vazife alacak din görevlilerine köyün kalkınması ve bilhassa
zirai sahada yeni usullere alıştırılması için köylüye yardımcı olmaları sağlanacaktır.

Köy kalkınmasındaki ve modern ziraata intibakta öğretmenin, din görevlisinin ve teknik elemanın fikir ve işbirliği yapabilecek, köylümüzün haleti ruhiyesine hitap edebilecek ve onun maddi ve manevi gücünü harekete geçirecek zihniyette olmalarına itina gösterilecektir.

81- Zirai reformda çiftçinin eğitilmesi; toprağın ve diğer istihsal vasıtalarının ıslahı ikinci meseledir.

a) Bölgelerin iklim şartlarına ve toprağın hususiyetlerine göre zirai işletmelerin vus’atı ve işletmede bulunması gereken vasıtaların tespiti, tatbik edilecek zirai usullerin vs ekilecek mahsul nev’i ile kullanılacak gübrenin ve sulama metodunun tayini zirai planlamamızın ele alacağı mevzulardan biridir.

b) Yukarıdaki şekillerde tespit edilen işletmelerin borçlanarak birim sahada veriminin düşmesini önleyecek hukuki ve demokratik tedbirler alınacaktır.

c) Zirai kredileme politikası, kredilerin başka gayelere sarf edilmesine mani olacak usullere kavuşturulacaktır.

d) Çiftçi ile temas halinde olan Ziraat Bankası, teknik ziraat müdürlükleri, kooperatifler ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin anlaşmalı ve ahenkli bir çalışma nizamı içerisinde çiftçiye yardımcı olmasına çalışılacaktır.

e) Pancar ziraatında pancar kooperatiflerinin, müstahsile yardım hususunda başarılı olan metodundan mülhem olarak diğer ziraat alanlarında da buna benzer usuller geliştirilecektir.

0 Yorgun arazinin gübrelenmesi, ıslahı, sulanması, modem aletlerle işlenmesi organize edilecektir.

g) Küçük ve büyük sulama işlerine hız vermek için gereken tedbirleri alacağız.

h) Müstahsile yerli müesseselerimizde imal ve istihsal olan ucuz zirai makine ve alet, ucuz gübre ve zirai mücadele malzemesi ve nakil vasıtası temini ve müstahsilin fahiş fiyatla yabancı firmalardan vasıta alarak istismar edilmekten kurtarılması en çok üzerinde duracağımız meselelerden biri olacaktır.

i) Verimli olarak işletilmeyen veya ihmal olunan büyük arazileri satın alarak, dağıtılması mümkün devlet arazisi ile birlikte verimli üniteleri ayırarak topraksız çiftçiye tevzi edeceğiz.

j) Ziraat, sanayi ve ulaştırma sektörlerinin ahenkli bir gelişmeye mazhar olması için memleket çapında teferruatlı bir plan tanzim edilmesine taraftarız.

k) Ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla ilgili sanayinin gelişmesi ve ziraatla ilgili küçük sanayinin gizli işsizliği önleyeceğinden bu mevzuun isabetli bir şekilde planlanmasına çalışılacaktır.

Bu meyanda meyvecilik ve sebzeciliğin ve bunlara bağlı olarak konserveciliğin gelişmesine önem verilecektir.

1) Mahsulün pazarlanması, iç ve dış piyasalarda sürümünün temini için standardizasyonuna, maliyetlerin düşürülmesine, kalitenin yükseltilmesine ve istihsalin artırılmasına çalışılacak; müstahsilin iştirakiyle güçlü pazarlama müesseselerinin kurulmasına yardımcı olunacaktır.

m) Erozyonun önlenmesine, teraslama ve ağaç dikme gibi tedbirlerin alınmasına dikkat edilecek. Kır haline gelmiş arazide zeytinlik, fıstıklık ve bağ dikilmesini teşvik ederek vatandaşlara mal etmeye çalışacağız. Orman sahalarımızın artması ve bunların en iyi şekilde işletilmeleri için gereken tedbirleri alacağız.

Ormancılık:

82- Ormanlarımız bütün tedbirleriyle ve yasaklara rağmen azalmaktadır. Bu azalmayı önlemek için sadece polisiye kuvvetleri harekete geçirmek, şimdiye kadar umulan başarıyı sağlamamıştır. Halkımızın ve köylümüzün ağacı ve ormanı sevecek ve bütün boş sahaları ağaçlandıracak zihniyette ve inanışta yetiştirilmesi lüzumuna inanıyoruz.

83- Orman içi köylülerinin, orman mahsulünü işleyecek ve değerlendirecek sınai ve ticari teşebbüslerde çalıştırılarak geçimlerinin temini, köylünün mahrukat ve inşaat malzemesi olarak kullanmak mecburiyetinde olduğu kerestenin başka malzemelerle karşılanması hususunda tedbirler alacağız.

84- Resmi müesseselerin, köy, belediye gibi hükmi şahısların ve hususi müesseselerle, vatandaşların ağaçlandırma faaliyetine hız vermesine iştiraki için teşvikkâr usullerin geliştirilmesine çalışacağız.

Hayvancılık:

85- Zirai reforma muvazi olarak hayvancılığın ıslahına çalışacağız; meraların ıslahı, hayvan yemi istihsalatının artırılması, kalitenin ıslahı ve ucuzlatılması; ahır ve besi hayvancılığının teşviki, kümes hayvanlarının daha geniş ölçülerde yetiştirilmesi için tedbirler alınması ve bu gaye ile kredi politikasının ayarlanması icap ettiğine inanıyoruz. Hayvanlardan istihsal edilen maddelere ait endüstrinin bu hareketlerle birlikte geliştirilmesi şarttır. Hayvancılık sahasındaki araştırmaların artırılması ve daha verimli hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veteriner hekimlerin emeğinden daha büyük hacimde faydalanılarak ve modern esaslarla hayvancılığımızı geliştirmek gayemizdir.

Su Ürünleri:

86- Su ürünleri bakımından çok zengin olan denizlerimizin taşıdığı potansiyeli değerlendirecek bir organizasyona ve tekniğe sahip değiliz. Balıkçılığımız geri durumdadır. Avlanmada tatbik edilen usuller su ürünlerinin neslini azaltacak mahiyettedir.

Devlet, balıkçılığımızın inkişafı için gereken imkânları hazırlamalıdır. Balıkçılık teçhizat ve işletme malzemesinin ucuza temini ve balıkçılarımızın teçhizi için her türlü tedbirler alınmalıdır. Su ürünlerinin avlanması soğuk hava depolarında muhafazası, yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bozulmadan depolanmasına ve nakliyesine yarayacak modem vasıtaların temini ve halkımızın su ürünlerine istihsal ve istihlakine alıştırılması ve bütün bunların yanında konserve sanayiinin inkişafı temin olunmalıdır.

Ulaştırma:

87- İktisadi kalkınmamızın can damarı olan ulaştırma hizmetlerinin yeni baştan tanzimi gerekmektedir. Devlet Demir Yollarımız pek az istisna ile bundan 40 sene evvelki usullerle çalışmaktadır. Malzeme çok eskimiştir, intizam ve sürat yoktur. Demir yollarımız bir program dahilinde milli imalat ile yenilenmelidir.

Karayollarımız artan trafik hacmine kâfi gelmemektedir. Yollarımızın yapılmasında tatbik edilen sistem hatalıdır. Yapılan yollar çok kısa zamanda yapranmakta ve sık sık tamire lüzum hasıl olmaktadır. Uzun vadeli bir plan içerisinde: mütalaa edilecek olursa masraflı ve külfetli bir yol politikası takip edildiği meydana çıkar. Köy yolları inşatında da aynı hatalı durum mevcuttur.

Partimiz bu yanlış politikayı değiştirecek ve daha sağlam ve uzun zaman dayanacak yolların yapılmasına ve böylece tamir masraflarından yapılacak tasarruflarla daha ucuz bir ulaştırma teminine çalışacaktır. Yurdumuzun artan trafik hacmine cevap verecek yol şebekesine kavuşturulması ve büyük şehirlerimizin modem otostratlarla birbirine bağlanması Partimizin başlıca hedeflerinden biri olacaktır.

İmar, İskan, Şehircilik:

88- Köylerden şehirlere doğru başlayan akımın doğurduğu içtimai, iktisadi, sınai meseleler yanında ele alınması gereken mühim bir mesele de şehircilik imar ve iskân meseleleridir. Partimiz halkımızın iktisadi seviyesine uygun mesken politikasını şehircilik tekniğinin esasları ile telif edecek ve hem vatandaşlara kolaylık sağlayacak ve hem de şehirlerimizin gayri sıhhi ve intizamsız gelişmesini önleyecektir. Gecekondu sahalarının ıslahı ve imarı için daha ciddi tedbirleri alacak, emrivakilere boyun eğen bir politika yerine şehirleşme hareketini önden giden ve yol gösteren bir politika ile düzenleyecektir.

Şehir planlamalarında mabetlerin inşa ve restorasyonları şehircilik estetiği bakımından ön planda tutulacak ve mabetlerin ibadetten başka maksatlar için kullanılamayacaklarına dair kanun hükümleri istisnasız bir şekilde tatbik olunacaktır.

Sağlık Hizmetleri:

89- Halkın sağlığını korumak vazifesi ile mükellef olan devletin bu vazifesini tatminkâr bir nizama bağlamak kararındayız.

90- Sağlık hizmetlerinde yurdun az gelişmiş bölgeleri ile gelişmiş bölgeleri arasındaki hizmet eşitliğini temin edeceğiz. Hekimsiz hastanelerin ve sağlık merkezlerinin hekime ve kâfi miktarda personele kavuşmasını sağlayacağız.

Koruyucu hekimlik faaliyetlerinin yurda yaygın hale gelmesine, halkın sağlığını tehdit eden fiziki, kimyevi ve biyolojik tehlikelere karşı tedbirler alınmasına çalışacağız.

Fakir vatandaşların hastane kapılarında müşkülata uğramadan parasız muayene ve tedavisini temin edeceğiz.

Yurdun yoldan mahrum bölgelerinde sağlık hizmetlerinin aksamaması için gereken tedbirleri almak kararındayız.

91- Yurtdışındaki hekimlerin yurda dönmesini temine ve yurtiçindeki hekimlerin dışarıya muhaceret etmesini önlemeye yarayacak teşvik tedbirleri alacağız.

92- Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesini devletleştirilme şeklinde anlamıyoruz.

93- Sağlık hizmetlerinin en ücra yurt köşelerinde dahi teminat altına alınması için gideceğimiz yolda hekimler arasındaki mesleki, ilmi yarışma ve olgunlaşmayı teşvik edici verim ve hizmet farkını değerlendirici bir sistem yürüteceğiz.

Nüfus Siyasetimiz:

94- Kökü dışarda olan kozmopolit ve gayri milli teşekküllerin manevi istila hareketlerine muvazi olarak maddi sahadaki bir tatbikatı olmak üzere girişilen ve aile planlaması, nüfus siyaseti, doğum kontrolü, gebeliği önlemek, istediği kadar çocuk yapma hürriyeti adları altında yürütülen milli gelişmemizi engelleme hareketinin şiddetle karşısındayız.

Memleketimizin kalkınması, gelişmesi ve yarının dünyasında hakkı olan yeri alabilmesi için gidilmesi icap edilen yol; sağlık kontrolü, eğitim ve umumi istihsali artırıcı tedbirlerin teminatı altında nüfusun çoğalmasıdır.

Büyük ve kudretli Türkiye’nin gerektirdiği nüfus artışı çalışmalarında en büyük ehemmiyetle üzerinde duracağımız husus sıhhatli nesiller yetiştirmek üzere, gıda ve beslenme konusu olacaktır.

Turizm İşleri:

95- Tarihi ve tabii zenginliklerimizi yurt ve dünyanın içinde bulunduğu turistik şartları değerlendirecek ve fakat milli ahlâk ve karakterimizin icaplarına uygun olacak bir turizm politikası tanzim edeceğiz.

İç turizmin gelişmesi için, ulaştırma, dinlenme ve tanıtma mevzularında kolaylık sağlamak lüzumuna inanıyoruz.

Yabancı turistlerin Türk misafirperverliğine yaraşır şekilde karşılanması, yurdumuz ve milletimizi yakından tanımaları, tarihimizin ve kültürümüzün eserleri hakkında bilgi edinmeleri temin edilecektir.
Bu maksadın husulü için yurdumuzdaki tarihi eserlerin araştırılıp bulunmasına ve milli kültürümüze ait diğer eserlerle birlikte onarılmasına öncelik verilecek ve bunlara gereken ilgi gösterilecektir.

Basın-Yayın İşleri:

96- Basının, radyo ve televizyonun başarmaya kararlı olduğumuz kültürel ve ahlâki hamleye yardımcı olarak faaliyet göstermesini demokratik usullerle temin edeceğiz.

Partimiz bu müesseseleri birer milli eğitim müessesesi olarak görmektedir. Bölge radyolarının çoğaltılmasını ve birer okul olarak çalıştırılmasını tanzim etmek kararındayız.

97- Ahlâk bozucu neşriyatı yasaklayan kanunların eksiksiz olarak işletilmesi, yıkıcı cereyanların tasifiyesi basın politikamızın temel prensiplerindendir.

Dış Politika:

98- Tarihi karakterimize ve milletimizin topyekûn maksat ve iradesine uygun, uzun vadeli, milli, müstakil, şahsiyetli ve müstekar bir dış politika tatbikine kararlıyız. Dış politikada temel prensibimiz hakkın ve adaletin müdafaası olacaktır.

Beynelmilel alanda haksızlıkları önlemek için mücadele ederek bu mevzuda tarihte parlak misaller vermiş olan milletimizin Birleşmiş Milletler Anayasası’nın prensipleri vaaz edilmeden çok önce bu prensipleri daha mükemmel bir şekilde yaşadığı ve yaşattığı bir gerçektir. Partimizin dış politikası mana ve istikametini bu gerçekten alacaktır.

99- Beynelmilel mukabelelere, samimi olarak riayet eden milletimizin bu seviyeli tutumunu devam ettireceğiz. Bir yandan barışçı görünerek, diğer yandan emperyalist emellerle barışı istismar ve suistimal eden gayri samimi politikalara müsamaha etmeyeceğiz.

100- Jeopolitik durumumuz itibarıyla tarihi ve kültürel hürriyetlerini garantiye bağlayan prensiplerle teminat altına alınmış bulunan hakların müdafaası için gereken teşebbüslerde bulunacağız.

Hariciye vekâleti teşkilatının ihtiyacı olan elemanların ifa edecekleri vazifelerin hususiyetlerine göre yetiştirilmesine yarayacak fakültelerin açılması ve kürsülerin ihdas edilmesi lüzumuna inanıyoruz.

Kaynakça
Kitap: Milli Nizam’dan Fazilet’e HANGİ ERBAKAN
Yazar: Soner Yalçın
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Necmettin Erbakan'ın Geçmişi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir