Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Gerçek TKP'nin 1926 Programı

Ana Konular:
"Kahraman Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Dönemi".
-Atamız, Türk Milletimiz'in çıkarları için Gerçek Demokrasi'yi tamamı ile uygulamış, herşeyini Türkiye Cumhuriyetimizin temelini kurmak için, Türk Soyumuzun ve İslam Dinimizin Tam Bağımsız Geleceği için yaşadığı sürede feda etmiştir.
-Dersim İsyanını(ve ondan önceki benzer isyanlarıda) planlayan, örgütleyen, pohpohlayan ve oluşturanlar ülkemiz içindeki İngiliz ajanlarıdır(örneğin Seyit Rıza). Cahil bırakılmış halkımızı, önemli değerlerimizi(İslam Dini ve Milliyetçilik) kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyetimize karşı ayaklandıranlar İngiliz ajanlarının ta kendisidir.
-Seyit Rıza, Koçgiri Aşireti mensupları, vs., bunların hepsinin soyu Türk'tür, ama ne tuhaftır ki bu ajanlar Kürtçülüğü, İslam'ı ve Kürdistan'ı savunuyorlar. Bu tarihi gerçekler, size günümüzde neleri hatırlatıyor? Abdullah Öcalan'ın kökeni nedir? Ermeni!!! Ahmet Türk'ün kökeni nedir? Türktür!!! Talabani ve Barzani'nin kökeni nedir? Yahudi??? Bütün bu şahıslar günümüzde hangi devlete hizmet ediyorlar? İngiltere-ABD devletine!!!
-Bir benzerlik görebiliyormusunuz? Amaç Kurtuluş Savaşından itibaren Tam Bağımsız Atatürkçü Türk Cumhuriyetini yıkmaktır ve bu amaç İngilterenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Sonuç nedir? Dersim İsyanını oluşturan İngiltere'dir(finansal destekleriyle), ve İsyanı bastıran Atatürk'te İngiltere'ye hizmet eden teröristlere operasyonlar düzenleyip, aslında bir İngiliz harekatını yokedip, İngiltereyi tekrardan mağlup etmiştir!!!
-Atamız'ın Karizmatik Liderliği Döneminde Türkiye'miz, İç ve Dış Siyasette Tam Bağımsız olan Bir Dünya Gücüydü. Atamızın önünde sonsuz sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.

Gerçek TKP'nin 1926 Programı

Mesajgönderen TurkmenCopur » 21 Nis 2011, 01:56

Gerçek TKP'nin 1926 Programı

TKP'NİN 1926 PROGRAMI İÇİN AÇIKLAMA


Şefik Hüsnü önderliğindeki TKP'nin 1926 yılında kabul ettiği Leninci Programın tam metnini yayınlıyoruz. Program, Türkçe olarak ilk kez 1931 yılında TKP'nin illegal yayın organı inkılap Yolu'nun 3. ve 4. sayılarında yayınlanmıştır. İnkılap Yolu'nun bu sayılarını çeşitli araştırmalarımıza rağmen bulamadık. İvar Spector'un The Soviet Union And the Müslim World 1917-1918 (Sovyetler Birliği ve İslam Dünyası 1917-1918) adlı kitabının 112127 sayfaları arasında TKP Programının Rusçadan İngilizceye çevrilen tam metni yer almaktadır. Bu metnin altında programın ilk kez Rusça olarak yayınladığı da belirtilmektedir. Programın aslının Komünist Enternasyonal organlarınca hem Türkçe, hem Rusça hazırlanmış olacağını düşünürsek, Spector'un yayınladığı Rusçadan çeviri özellikle terimler açısından güvenilir bir metindir.

Bazı maddeler eksik olmak üzere programın 38 maddesi, Nejdet Sançar'ın Gizli Komünist Belgeleri (Ankara, 1966) adlı kitabında da bulunmaktadır. Nejdet Sançar, yayınladığı bu maddeleri İnkılap Yolu'nda yayınlanan asıl metinden aldığını belirtmektedir. Bu maddelerin dili, bunu doğrulamaktadır. Diğer yandan Spector'un yayınladığı metinle karşılaştırdığımız zaman, Sançar'ın kitabında yer alan madde metinlerinin bazıları eksik olmakla beraber aslına uygun olduğunu anlıyoruz.

Aşağıda yayınladığımız metni hazırlarken, Sançar'ın yayınladığı maddelerin Türkçe asıllarını Spector'la karşılaştırarak olduğu gibi aldık. Yalnız bu maddelerin bazılarında eksik olan cümle ve paragrafları Spector'un yayınladığı İngilizce metinden Türkçeye çevirerek yerlerine koyduk. Bu bölümleri köşeli parantez [ ] içinde gös terdik. Spector'dan çevirdiğimiz bölüm ve maddelerde.

Asıl metnin kullandığı temel terimlerden ayrılmak için «amele», «inkılap», «burjuva halkçı inkılap» gibi terimleri kullandık. Sançar'ın kitabındaki maddeleri bugün anlaşılması çok güç olan birkaç kelime dışında olduğu gibi aldık. Programın aslındaki bazı terimler, bugün farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Örneğin program «işçi» kelimesini bazı yerlerde «emekçi» kelimesinin karşılığı olarak kullanmaktadır. Günümüz Türkçesindeki «işçi» yerine, «amele» denmektedir. O tarihte Türkiye'de Marksizmin henüz yeni olması nedeniyle Marksist terimlerin de yeterince olgunlaşmadığını ve oturmadığını görüyoruz. Bu bakımdan Rusçadan çevrilen Spector'daki ingilizce metin, Marksist terimler açısından daha sağlıklıdır. Bu nedenle Spector'un metnindeki bazı farklı terim ve ifadeleri parantez içinde gösterdik. Madde numaraları konusunda Spector'un metnini kabul ettik. Çünkü bu metinde, bütün maddeler bulunmaktadır. Sançar'ın farklı numaralar verdiği maddeler de Spector'da vardır. Sançar'ın madde numaralarını karıştırmış olması ihtimalini ortaya koyan bazı işaretler de bulunmaktadır. Son olarak dikkatimizi çeken bir noktayı da belirtelim. Sançar, bazı maddelerin birkaç cümle veya paragrafını almamıştır. Bunlar daha çok Kemalist iktidara karşı tutumla ilgili cümle ve paragraflardır.

Sonuç olarak yayınladığımız metnin bütünüyle güvenilir ve aslına uygun olduğunu söyleyebiliriz. Programın İnkılap Yolu dergisinde çıkmış olan metnin tamamını bulmak, 38 madde dışında kalanların Türkçe aslını elde etmek yanında Sançar'ın aktarırken yapmış olabileceği bazı hataları düzeltmek bakımından da yararlı olacaktır. Bir örnek verecek olursak, Sançar 4. Maddede geçen «İşsizler» kelimesini «işçiler» olarak yazmıştır, ya da İnkilap Yolu'nda çıkan metinde bir baskı hatası yapılmıştır.

AYDINLIK

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ ÇALIŞMA PROGRAMI (1926)


1. Türkiye Komünist Partisi, Komünist Enternasyonal'in bir şubesi sıfatıyla, mücadelelerini Türkiye'nin hususi şartlan içinde emperyalizme karşı ve milli burjuvazinin, büyük emlak ve arazi sahiplerinin hakimiyetine karşı yöneltir. Sovyetler Birliği, cihan proletarya inkılabı ve komünizm lehinde bulunur. Mevcut burjuva diktatörlüğü yerine, amele ve köylünün hakimiyetine dayanan bir Sovyet idaresi kurmak gaye sini güder. Türkiye'nin emperyalizm tarafından tekrar esir edilmesinin önüne geçebilecek biricik etkili kaleyi teşkil eden Komünist Partisi, bu tehlikeye karşı ameleleri, gündelikçileri, şehirlerin ve köylerin yarı-proleterlerini sistemli bir tarz da teşkilatlandırır. Her çeşit zulüm ve soyguna karşı sınıf mücadelelerini geliştirir. Köylünün belli başlı kitlelerini, proletaryanın önderlimi altında toplar. Böylece ve aynı zamanda amelo v<< köylülüğün bir sovyet idaresi şeklinde kendi diktatörlüklerini gerçekleştirmek için gerekli ;.;hi l ları hazırlar. Ancak böyle bir diktatörlük halkçı burjuva inkılabı görevlerini yerine getirebilir [= Ancak bu diktatörlük milli demokratik devrimi gerçekleştirebilir] ve bu inkilabın kazançlarını düzenleyebilir. Aynı zamanda, ancak böyle bir inkılap, burjuva idaresinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile ittifak halinde doğrudan doğruya sosyalizmin kuruluşuna geçişi sağlayabilir ve hızlandırabilir.

2. [Türkiye Komünist Partisi, iktidardaki Kemalist «Halk Partisi»ne karşı uzlaşmaz ve kararlı bir mücadele verir. Milli kurtuluş inkılabının ilk dönemlerinde burjuva önderliğinin rehberi olarak ortaya çıkan bu parti, daha sonra inkılap zaferlerini, emperyalizme bağımlı eski büyük iş burjuvazisinin ve azınlık milliyetler burjuvazisinin yerini alan yeni Türk iş burjuvazisinin hakimiyeti ve zenginleşmesi için bir temel olarak kullanmaya başladı. Kemalist partiye karşı mücadelenin başlıca amacı, bu partinin halk düşmanı yüzünü, yabancı emperyalizmle uzlaşma yönünde gelişmesini ve burjuva diktatörlüğünün çıkarına olarak amele ve köylü kitlelerinin sınıf mücadelesini bastırma amacını güden, ancak sınıf çatışmalarının büyümesini önlemekten aciz kalan gerici girişimlerini açığa çıkarmaktır.]

3. [Kemalist Halk Partisine karşı verilen bu mücadele, emperyalizme karşı inkılapçı mücadele sayesinde kazanılmış olan Türkiye'nin siyasi bağımsızlığını yeniden yok etmeye çalışan, Türkiye'yi SSCB'ye karşı mücadelede bir alet durumuna getirmeye uğraşan emperyalizme karşı mücadeleden ayrılamaz. Kemalist burjuvazinin tasfiye etmediği ve zaten etmesinin do mümkün olmadığı bir dizi iktisadi mevziyi denetimi altında tuttuğu sürece; toprak ağalarına ve emperyalizmin iktisadi ajanlarına karşı mücadeleye karşı çıkan Kemalist burjuvazi tarafından gücü kınlamayan toprak ağası, eski bürokrat ve emperyalizmle işbirliği eden gerici eski büyük iş burjuvazisi tabakasına dayandığı sürece; bizzat iktidardaki burjuvazi onun (Kemal'in) uzlaşmacı eğilimlerini ve kitlelerin sınıf mücadelesini bastırma siyasetini desteklediği sürece, emperyalizm, hedefleri için dayanak bulacaktır.] Türkiye Komünist Partisi, emperyalizmin memleketi esir etme teşebbüslerine karşı koymak için, aşağıdan kitlelerin direnişini teşkilatlandırır. Proletaryanın ve köylülüğün lafla değil, fakat bilfiil inkılapçı diktatörlüğü lehinde mücadele etmek üzere amele ve köylü kitlelerini toplar, birleştirir ve yetiştirir. Türkiye Komünist Partisi, bu kitlelerin belli başlı sınıf menfaatlerine, emperyalizme ve onun Türkiye'deki ajanlığına karşı besledikleri kine ve sosyalizmi kuran memleket hakkındaki dostluk bağlarına dayanarak onları bu kesin mücadeleye sevk eder.

4. Türkiye Komünist Partisi, esas vazife olarak, Türkiye amele sınıfını, günlük iktisadi ve siyasi menfaatlerini müdafaaya muktedir bir siyasi kuvvet halinde birleştirmek ve bütün kitlesel mücadelelerin sevk ve idare edicisi durumuna yükseltmek için teşkilatlandırmayı iş edinir [Kitlelerin sınıf mücadelesinin her türlü bol i ılı sini bastırmak amacıyla Kemalizm, esas darbelerini proletaryaya ve onun Komünist Partisine yöneltmiştir. Kemalizm, milli birlik yaftası altında amele teşkilatlarını vahşice baskı altında tutmakta, grevlere karşı mücadele etmekte, Komünistleri tutuklamakta ve kışkırtmalara girişmektedir.] Türkiye Komünist Partisi, büyük amele kitlelerini menfaatlerinin müdafaası seyri içinde teşkilatlandırmak vazifesini, en esaslı önde gelen faaliyeti sayar. Emperyalizme karşı ve Sovyetler Birliği lehinde amele sınıfının ve köylülüğün diktatörlüğü için olan mücadelede, proletaryanın böyle bir kitlesel teşkilatı olmadıkça hiç bir başarı elde edilemez. Bu kitlesel proletarya teşkilatı, hepsinden evvel fabrika ve imalathane komiteleri vasıtasıyla işletmeler dahilinde ve sendikalarda ve sonra da Türkiye Komünist Partisinin saflarında işletme hücrelerinde olmalıdır. Türkiye Komünist Partisi amele ve gündelikçilerin sömürücülere karşı bütün mücadelelerini sevk ve idare eder. Kadın ve çocuk işçileri teşkilatlandırır, işçileri [= işsizleri] harekete geçirir. Türkiye Komünist Partisinin bütün faaliyet programı, her şeyden evvel sınıf mücadelesinin tam bir serbestisi lehinde ve bu serbestinin aşağıdan gelme kitlesel bir hareket ile elde edilmesi lehinde mücadele işi üzerinde yoğunlaşmak dır.

5. [TKP, köylü kitlelerini feodalizmin ve toprak (toprak ve su) tefeciliğinin bütün kalıntılarının derhal bütünüyle ortadan kaldırılması uğruna mücadelede birleştirir. Sadece inkılapçı köylü hareketinin baskısıyla aşan kaldıran Kemalizm, köylük bölgelerdeki desteğini genişletmek ve güçlendirmek çabasıyla bugün, büyük toprak sahiplerinin ve ağaların feodal ve yarı feodal ekonomilerini kapitalist işletmelere dönüştürmek için elinden geleni yapmaktadır. Bu, köylü kitlelerinin toprak sahipleri, sanayi ve tefeci sermayesi, vergiler ve emperyalizm tarafın dan amansızca sömürülmesi ve mülksüzleştirilmesi pahasına gerçekleşmektedir. Zengin köylülerin ve tefecilerin kaynaşması bu eğilimleri güçlendirmektedir.] Türkiye Komünist Partisi, kodaman zengin köylülerin arazileri de dahil olmak üzere, bütün büyük arazi ve çiftlik mülkiyetlerine [= bütün feodal ve yarı-feodal mülklere] tazminatsız olarak el konması ve bütün toprakların, hayvanat, makineler ve binaların köylü ve ziraat gündelikçi ve rençberlerinden meydana gelen komitelerin emri altına konulması şiarlarının gerçekleşmesi için çalışır. Türkiye Komünist Partisi, ziraat amelelerinin mücadele ve grevlerini, ortakçı ve kiracı köylülerin grevlerini, köylülerin doğrudan doğruya büyük arazi mülkiyetine el koymak için mücadelelerini teşkilatlandırır. [TKP, Kemalizmin toprak ağalarına karşı takındığı uzlaşmacı tutumu ve ihanetini teşhir eder ve amele ve köylülerin savaşkan birliğini yaratma mücadelesi içinde proletarya ile köylülük arasında daha sıkı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi için çalışır.]

6. [Şehir küçük burjuvazisine gelince; bu tabaka bağımsızlık mücadelesinde bile büyük ölçüde yalpalamıştır ve yabancı ve yerli ticaret ve sanayi ile rekabette yediği darbeler, devlet tekelleri ve genel iktisadi buhran yüzünden zanaatkarların ve büyük esnafın iflasa sürüklenmesi dolayısıyla duyduğu hoşnutsuzluk çoğunlukla gericiliğe doğru kaymaktadır.] Türkiye Komünist Partisi, özellikle küçük burjuvazinin yarı-proleter unsurları arasında işlemek, onların menfaatlerini işçi [= emekçi] menfaatleri oldukları nispette müdafaa etmek suretiyle kendilerini amelelerin ve köylülerin yanma çekmeye gayret eder.

7. Türkiye Komünist Partisi, kitleleri kendi menfaatlerinin müdafaası için doğrudan doğruya inkılapçı mücadelelere sevk etmek, amele sınıf ve köylülük kitlelerine, ancak teşkilatlı bir mücadeleye hazır oldukları takdirde, Türkiye'yi yeniden emperyalizmin esir etmesine engel ola-bileceklerini, diğer taraftan inkılabın kazançlarını tekeline almış olan burjuvazinin yüksek tabakası tarafından devam ettirilen kesatlıktan [= durağanlıktan] memleketi çekip kurtarabileceklerini göstermek amacı ile bir dizi günlük siyasi talep ileri sürer.

8. Türkiye Komünist Partisi, Halk Fırkası hükümetince hapsedilip zindanlarda çürüyen bütün Komünistler, inkılapçı hareketlere katılmalarından dolayı mahkum edilmiş amele vesair emekçiler ile vergi vermemek, emre itaatsizlik ve firar gibi cürümlerden dolayı cezaya çarpılmış köylüler ve askerler için genel bir af lehinde mücadele eder. (Sançar'dan aldığımız bu madde metni, 13. Madde olarak gösterilmektedir)

9. [TKP, sultanlık idaresinin eski ileri gelenlerine, eski siyaset adamlarına ve sultanlığın geri getirilmesi için faaliyette bulunanlara ait olan bütün taşınabilir ve taşınamaz mallara derhal ve tazminatsız olarak el konması için çalışır !

10. [TKP, on sekiz yaşını doldurmuş olan bütün amele, köylü ve askerlerin —cinsiyet, din ve milliyet farkı gözetilmeksizin— bütün yasama organlarına, belediye ve il meclisine seçilme ve kendi temsilcilerini seçme ve bu temsilcileri geri çekme hakkına sahip olmalarını; din adamlarının. toprak ağalarının, tefecilerin, vurguncuların vb. oy hakkından mahrum edilmesini gerçekleştirmek üzere çalışır. Aynı zamanda TKP, parlamentonun Kemalist diktatörlüğün bir aracı olduğunu ortaya koyar], pratik tecrübelerden alınmış misallerle, proletaryanın ve köylülüğün belli başlı kitlelerinin önlerinde duran meselelerin, parlamento mücadelesiyle değil, fakat yalnız amele ve köylülerin halkçı [= demokratik], inkılapçı diktatörlüğü ile halledilebileceğini izah eder. (Sançar'dan alman kısım, 8. Madde olarak gösterilmiştir)

11. Türkiye Komünist Partisi, hakimlerin ve bütün sorumlu memurların seçimle atanmaları ve görevden alınmalarını sağlamak için mücadele eder. (Bu maddeyi Sançar 9. Madde olarak gösteriyor)

12. Türkiye Komünist Partisi, milli istiklali ve inkılabın kazançlarını korumanın en emin vasıtası olarak amele ve köylülerin silahlandırılmasını, burjuva muhafızlığını meslek edinmiş orduların kaldırılmasını ve onların yerine amele ve köylü milisinin konmasını ve erlere subaylarını seçmek hakkının verilmesini talep eder. (Bu madde Sançar'ın metninde 10. Madde olarak gösteriliyor)

13. Türkiye Komünist Partisi, milli azlıkların Türkiye'den ayrılmak hakkı da dahil olmak üzere, mukadderatlarını bizzat tayin etmek haklarını kayıtsız şartsız tanır. Halk Fırkasının Müslüman azlıkları zorla Türkleştirmek, Hıristiyan ve Musevi azlıkları da ezmek siyasetine her vasıta ile karşı koyar. Bunun dışında, bu azlıkların emekçi kitlelerine, bey ve ağalarının ve burjuvazilerinin kısmen Halk Fırkasına yaklaşmak ve kısmen de emperyalizme satılmak şekillerini alan hıyanetlerini izah ile, onları Türk emekçileri ile birlikte, sömürücü sınıflara ve emperyalizme karşı mücadeleye sevk eder. Türkiye Komünist Partisi, onlar için hukukta tam bir eşitlik, dillerini kullanmak, kendi dilleriyle yayında bulunmak ve dillerini geliştirmek konusunda tam bir serbesti, köylülerin ve küçük aşiret üyelerinin yarı-derebeyi efendilerine ve reislerine esir ol-maktan kurtarılmalarını; bu bey ve ağalara ait arazinin, hayvanların köylülere ve aşiret üyelerine parasız dağıtılmasını talep eder. (Sançar'da 11. Madde)

EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELE

14. Türkiye Komünist Partisi, emperyalizmin ve emperyalizmin bütün yerli uşaklarının (büyük emlak ve arazi sahipleri, bütün milletlerin [= milliyetlerin] büyük ticaret burjuvazileri, bütün dinlerin ruhbanı ve uleması, çalışan veya emekli karşı-devrimci memur ve subay tabakaları vb.) barışmaz düşmanıdır. Parti, eski devirdeki tarzda emperyalizme bağımlılığı ve kapitülasyon şartlarına geri dönüşü getiren bu toplumsal kuvvetlere karşı çevrilen bütün mücadelelerin başına geçer.

15. Türkiye Komünist Partisi, ne şekilde olursa olsun, emperyalizmin sızması için gereken kültürel şartlan hazırlayan klerikalizme [= siyasi amaçlı kilise faaliyeti] karşı mücadele eder. Katolik ve Protestan misyonerlerin memleketten kovulmasını ve idare ettikleri öğrenim kurumlarının kapatılmasını ve emlaklerine el konmasını talep eder.

16. Türkiye Komünist Partisi, emperyalist sermayeye ait veya onun kontroluna tâbi bütün işletmelere (madenlere, demiryollarına, büyük sanayi ve nafia tesislerine, bankalara vb.) tazminatsız el konmasını talep eder.

17. Türkiye Komünist Partisi, yabancı sermayenin yeni imtiyazlar ele geçirmek suretiyle, Türkiye'yi yeni baştan bir yarı-sömürge haline getirmek teşebbüslerine bütün azmiyle ve her vasıta ile engel olmaya çalışır.

18. [Türkiye Komünist Partisi, devlet ve belediye borçlarının tamamen iptal edilmesini ve emperyalist tefecilerin belirli gümrük gelirlerin den yararlanma haklarının kaldırılmasını talep eder.]

19. Sovyetler Birliği'ni her an daha ziyade tehdit eden emperyalist savaş tehlikesine karşı, Türkiye Komünist Partisi şiddetli propaganda yapar. Ve böyle bir savaş çıktığında cihan ploteryasının kızıl ordularla omuz omuza cihan sermaye-darlarının karşı-devrimci ordularına karşı dövüşmenin Türk milleti için vazgeçilmez bir zaruret olduğunu çok azimkar bir tahrikat ile halk kitlelerine ispat eder. Bu zarureti inkara ve aynı zamanda milli istiklale karşı ve şehir ve köylerin emekçi kitlelerin en can alacak menfaatleri aleyhine caniyane bir hıyanet teşkil eden eğilimlere karşı, Komünist Partisi bütün kuvvetiyle çalışır.

20. Türkiye Komünist Partisi, emperyalist devletlere yakınlaşmaya yönelen her türlü dış siyasete amansız bir tarzda karşı koyar ve Sovyetler Birliği ile sıkı bir siyasi ve iktisadi ittifak halinde mücadele eder. Zira yalnız Sovyetler Birliği ile Türkiye işçileri arasında en samimi bir işbirliği, Türkiye'nin iskiklalini ve iktisaden serbestçe gelişmesini sağlayabilir. Aynı zamanda, Komünist Partisi sömürge ve yarı-sömürge memleketlerin emperyalizme karşı milli kurtuluş hareketi ile sıkı bir ittifak ve bu hareketlere fiili yardım lehinde çalışır.

21. [TKP, kapitalizm çerçevesindeki reformların omuzlarındaki yükü gerçekten azaltabileceğine hiç bir şekilde inanmamakla beraber, amelelerin maddi şartlarını düzeltmek uğruna verdikleri bütün mücadelelere önderlik eder ve böylece onları, amacı burjuva diktatörlüğünü devirmek olan büyük, belirleyici mücadeleye hazırlar.]

22. Türkiye Komünist Partisi, derhal uygulanması gereken talepleri gerçekleştirmek için mücadele eder:

a) Fabrika ve imalathane komiteleri, sendikalar, sendika birlikleri ve federasyonları, bir Türkiye genel iş federasyonları birliği, inkılapçı amele partileri ve amele sınıfının sınıfsal menfaatlerini müdafaaya yarar diğer her türlü inkılapçı teşkilatlar yaratmak hususunda tam bir serbesti; sendikalara, amele cemiyetlerine ve fabrika ve imalathane komitelerine, ameleleri patronlar ve hükümet makamları nezdinde temsil etmek ve toplu sözleşmeler akdetmek haklarının tanınması, Türkiye milli amele teşkilatlarının uluslararası amele teşkilatlarına girmek hakkına sahip olmaları.

b) Amele ve köylüler ve genel emekçi kitleler için tam bir basın, toplanma, gösteri ve toplu olarak işlerini durdurmak (grev) serbestisi.

c) Sekiz saatlik işgünü (yeraltında altı saat), kırk iki saatlik iş haftası, fazla çalışma ve gece çalışması için iki misli ücret, bir günlük ücretli izin, yılda dört hafta ücretli tatil vb. haklarının tanınması.

d) Kadın ve çocuklar için sağlığa uygun çalışma şartlan, iş güvenliği, on sekiz yaşından aşağı olan gençler için altı saatlik işgününün gerçekleştirilmesi; kadınların gece çalıştırılma sının yasaklanması, eşit işe eşit ücret, on dört yaşından küçük çocukların çalıştırılmasının ya saklanması.

e) Hastalığa ve kazalara karşı önleyici tedbirler ve sigorta, iş kazalarına uğrayanlara tazminat ödenmesi, sosyal güvenlik, fabrika hastane fonunun kurulması, ücretlerden kesilmeden emekli aylığı ödenmesi vb., işsizlere parası işverenden kesilmek üzere hükümet yardımı ya-pılması, çalışmanın amele örgütleri tarafından denetlenmesi.

f) Fabrika, madenler vb. yakınlarında ameleler için yeterli konutların inşa edilmesi.

23. [TKP, Kemalistlerin devlet tekeli altına alınmasını gerekli gördükleri işletmelerde (demir yolları, tütün tekeli vb.) çalışan ameleler ve düşük ücretli memurların kapitalist işverene, devlete karşı çıkarlarını diğer amelelerle eşit haklar temelinde savunmalarını sağlamak üzere mücadele eder.]

KÖYLÜLÜK

24. [TKP, her köylünün kendisi ve ailesini geçindirecek kadar toprağa sahip olmasını hedef alan köylü mücadelesini destekler. TKP, köylülerin büyük toprak ağalarının ve hali vakti yerinde olan nüfuzlu köylülerin ağır baskı ve sömürüsünden kurtuluşları uğrunda mücadele eder. Bu amaçla Parti, bunlara ait olan geniş topraklara ve mülklere, araçlara, hayvanlara taz-minatsız olarak el konmasını, bu mülklerin tarım emekçileri, gündelikçiler, mevsimlik işçiler, yoksul ve orta köylülerden oluşan komitelerin denetimi altına sokulmasını talep eder. Parti, diğer şeylerin yanı sıra, devlete ve dini kuruluşlara ait olan toprakların karşılıksız olarak yoksul ve orta köylülere dağıtılması için çalışır.]

25. [TKP, köylülüğü iflasa sürükleyen borçlarının ve ipoteklerin iptal edilmesi, faiz. ve vergi borçlarının karşılanması amacıyla topraklarının ve hayvanlarının haczedilmesi tehdidin den köylülerin kurtarılması için mücadele eder.

26. Türkiye Komünist Partisi gündelikçi ziraat ırgatlarının ve genellikle varlıklı sınıfların sömürüsüne tâbi topraksız köylülerin sendikalar etrafında teşkilatlanmasını sağlamak için faaliyette bulunur. Onların büyük arazi sahipleri-ne ve zengin köylülere karşı olan gündelik talepler için mücadelelerini sevk ve idare eder. Bu maksatla Türkiye Komünist Partisi, bizzat köylüler tarafından köylü komiteleri teşkil ve kitlesel hareketler hızlandığı takdirde, bu komitelerin köylü birliklerine dönüşmesi lehinde tahrikatta bulunur.
Türkiye Komünist Partisi, ziraat amelesini, amele sınıfının bir parçası olarak, sınıfsal bağımsız sendiklarda teşkilatlandırır. Ve şehir işçileri tarafından elde edilmiş olan bütün haklardan is-tifadelerini sağlar. Bütün bu köy teşkilatları ile şehirlerdeki amele teşkilatları arasında irtibat tesisine çalışır.

27. Türkiye Komünist Partisi, şehirlerde olduğu gibi köylerde ve çifliklerde de, emekçi kitlelerin sermayedarlara, büyük arazi ve çiftlik sahiplerine ve burjuva devletine karşı menfaatlerini müdafaaya elverişli her türlü inkılapçı cemiyetler tarafından teşkilatlanmak hususunda tam bir serbestiye sahip olmasını talep eder.

İKTİSADi MESELELER

28. [TKP, Kemalist diktatörlüğün iktisadi siyasetine, büyük kapitalist işletmeleri ve yerli ve yabancı sermayeye ait ortak işletmeleri devletin zararına olarak para yardımlarıyla, vergi muaflıklarıyla destekleme ve tekeller oluşturma siya-setine karşı mücadele eder.]

29. Türkiye Komünist Partisi, ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile, yani muzaffer proletaryanın, beş senelik programını gerçekleştirmekte olduğu sosyalist kuruluş memleketi ile en sıkı bir iktisadi ittifakın ve yalnız bunun, Türkiye'nin bağımsız iktisadi gelişmesini ve emperyalistlerin elinde bulunan iktisadi yönetim merkezlerinin tasfiyesini mümkün kılacağı kanaatindedir. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile sıkı bir siyasi ve iktisadi işbirliği, esnaf ve zanaatkarları, küçük müteşebbisleri vb. kendilerini mahveden emperyalist memleketlerin rekabetine karşı koruyabilir.

30. Türkiye Komünist Partisi, amele kooperatifleri [= tüketici kooperatifleri] vücuda getirilmesi için faaliyette bulunur. Mevcut olmayanları da Komünist Partisi teşkil eder ve her vasıta ile mücadele ederek bu kooperatiflerin milli sermayedarlığın organizmasının birer parçası haline gelmesini önlemeye uğraşır. Halihazırda büyük arazi sahipleri ve zengin köylüler için dayanak noktaları teşkil eden köylü koope-ratiflerine gelince; Türkiye Komünist Partisi, köylü kitlelerini barındırdığını göz önünde bulundurarak bunların içinde faaliyette bulunmaktım da geri kalmaz.

VERGİ MESELELERİ

31. [TKP, dolaysız vergilerin çoğunun yerine dolaylı vergileri geçirerek vergi yükünün büyük bölümünü ihtiyaç içindeki geniş tüketici kitlelerin sırtına yıkan bugünkü vergi sistemine karşı kararlı bir kampanya yürütür. Öte yandan en zengin tabakaları hedef alan vergilerin konulmasına çalışır.]

32. [TKP, Kemalistlerin aşarın yerine koydukları ve düşük gelirli köylüler için ağır bir yük oluşturan, köylülerin taşınmaz malları ve hayvanlarına konan çeşitli vergilerin kaldırılması için mücadele eder. Bütün bu zorla alımların ve her türlü zorla çalıştırmanın kaldırılarak, yerine toprak sahiplerinden ve zengin köylüler den alınan bir tek kademeli gelir vergisinin konmasını ve yoksul ve zor durumdaki orta köylülerden hiç bir şekilde vergi alınmamasını talep eder.]

33. [TKP, gelirlerden alınan, az ya da çok, vergilere, gerçekte zanaatkarın, küçük esnafın, düşük gelirli memurun, amelenin vb. mahvına yol açan gelir vergilerine karşı çıkar ve bunun yerine kapitalistlerin ve büyük akar sahiplerinin bütün mülklerinden kademeli bir vergi alınmasını ve amele sınıfının her türlü gelir vergisinden muaf olmasını talep eder.]

34. [TKP, kademeli bir veraset vergisinin konmasını talep eder.]

35. [TKP, belediye, tüketim vergileri ve diğer harçlar gibi, amelelerin ve şehirlerdeki yoksul tabakaların yiyecek ve konut fiyatlarını yükselten bütün dolaylı vergilerin kaldırılması için mücadele eder.]

KAMU EĞİTİMİ

36. Türkiye Komünist Partisi, amelelerin, köylülerin ve bütün yoksul halkın çocukları için amele ve köylü komitelerinin kontroluna tâbi bedava halk mektepleri açılmasını ve yoksul çocuklara, derslere devamın maddi imkanlarının (elbise, kundura, kitap, yiyecek vesaire) sağlan-masını talep eder.

37. Türkiye Komünist Partisi, her türlü kültürel faaliyetlerin sevk ve idaresini Halk Fırkasının tekeli altına koyan bugünkü uygulamaya karşı ve amele ve köylünün bağımsız olarak her türlü burjuva kontrolundan özgür gece dersleri açmalarına; Marksist, inkılapçı bir edebiyat neş-redilmesine ve işçi [= emekçi] gençliğine inkılapçı bir terbiye verilmesine imkan bırakmayan fiili yasaklara karşı şiddetle mücadele eder.

38. [TKP, meslek okullarının sayısının artırılmasını ve yüksek öğrenimin demokratlaştırılarak liselerde okuyan proleter ve köylü kökenli öğrencilerin bilimsel eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlanmasını talep eder.]

GENÇLİK

39. Türkiye Komünist Partisi, amele, köylü ve aydın gençlik arasında ve genellikle yoksul sınıflara mensup bütün genç unsurlar arasında hususi bir itina ile ve azimle faaliyette bulunur, amele gençliğini komünistçe yetiştirmek için özellikle dikkat eder ve Türkiye Komünist Gençler Federasyonunu bilfiil sevk ve idare etmek suretiyle kuvvetlendirmeye ve geliştirmeye çalışır. Böylece Komünist-Leninist fikriyatın emekçi gençlik üzerindeki nüfuz ve tesirlerini derinleştirerek amele hareketlerine yeni, taze, inkılapçı mücahitler hazırlar.

40. Türkiye Komünist Partisinin direktif ve rehberliği altında yürüyen Türkiye Komünist Gençler Birliği, Partinin [ve Komünist Enternasyonal'in] şiarlarını yaymak ve proletaryanın inkılapçı hareketlerine katılmaları muhtemel bütün çevrelerde (küçük burjuvazi, küçük ve orta halli köylünün, milli azınlıkların yoksul kitleleri, genellikle spor ve kültürel vb. gençlik teşkilat lan) onları gerçekleştirmek ve gençliğin yüreğinde emperyalizme ve sermayedarlık sömürüsüne karşı sönmez bir kin köklendirmek hedefleri etrafında fasılasız, yılmaz bir mücadele devam ettirir.
Türkiye Komünist Gençler Birliği, işçi gençliğin kısmi talepleri için olan mücadelelerini, bunları, yetişkinlerin mücadeleri ile ve hareketlerinin nihai gayretleriyle bağlamak suretiyle sevk ve idare eder.

41. Türkiye Komünist Partisi, ordu ve donanmada sistemli bir komünist propaganda yapar ve Genç Komünistler Birliğinin asker ve gençlik arasında faaliyetlerini sevk ve idare eder.

KADINLARIN HAREKETİ

42. Türkiye Komünist Partisi, ön safta işçi ve yoksul köylü kadın kitleleri içine girmeye ve aralarında etkinliği sağlamlaştırmaya gayret ederek emekçi kadınları arasında sistemli propaganda yapar. Parti emekçi kadın kitleleri içinde etkinliğini kuvvetlendirdikçe onlardan en iyilerini kendi saflarına çeker ve diğerlerini inkılapçı meslek birlikleri şiarları altında TKP'yi seven (sempatizan) teşkilatlarda teşkilatlandırmaya ve proletaryanın ve köylülüğün inkılapçı mücadelelerine daha faal bir tarzda iştirak ettirmeye gayret eder.

43. Türkiye Komünist Partisi, kadınlığın emekçi kitleleri üzerinde etkinliğini yaymaya uğraşan küçük burjuva siyasi milliyetçi vesair kadın teşkilatlarına karşı mücadele eder. Onların şiarlarını, sermayedarlık idaresinde kadının sözde eşitliğine ait taleplerinin toplumsal içeriğini kitleler huzurunda meydana çıkarır ve o şiarlara ve taleplere karşı proletarya ve yoksul köylü kadınlığının menfaatlerini müdafaa eden kendi sınıfsal şiarlarını ileri sürer.

AMELE VE KÖYLÜ HÜKÜMETİNİN VAZİFELERİ

44. Türkiye Komünist Partisi tarafından sevk ve idare edilen Türkiye proletaryasının hegemon yası altında amele ve köylü bloku tarafından devlet iktidarı zapt olunur olunmaz, sovyet tertibi üzerine kurulacak olan amele ve köylü hü-kümetlerinin önüne dikilecek en acil vazife, sınıf düşmanlarının karşı-devrimci hücumlarına karşı yeni düzenin müdafaasını düzenlemek olacaktır. Amele ve köylü hükümeti, derhal büyük emlak ve arazi sahiplerini, büyük burjuvazi ve bu sömürücü sınıfların taraftarlarını silahsızlandırmaya, karşı-devrimci orduların artıklarını tahrip etmeye ve amele ve köylüleri silahlandırmaya mecbur olacaktır. Böylece bir Kızıl Ordunun ve inkılapçı milisin ilk nüveleri belirmiş olacaktır.

45. [Türkiye Komünist Partisi, burjuva halkçı inkılabının görevlerinin gerçekleşmesini hızlandırmak ve meyve vermesini sağlamak, ve böylece, amele ve köylülerin demokratik diktatörlüğünden proletarya diktatörlüğüne geçiş dönemini kısaltmak ve amele sınıfını örgütsel ve ideolojik bakımlardan bu tarihi görev için hazırlamak amacıyla emekçi halk kitleleri arasında sürekli örgütlenme ve propaganda çalışması ile ideolojik çalışma yapar.]

46. Amele ve köylü diktatörlüğü, öldürücü darbelerini ilkönce en tehlikeli düşmanlarına, emperyalistlerin ve yarı-derebeyi gericilerin kafasına indirir. O, yabancı sermayenin malı olan büyük işletmelere (deniz ve kara nakliyatı, liman ve rıhtım şirketleri, madenler, sanayi kuruluşları, kamu hizmeti gören işletmeler, bankalar vb.) ve büyük emlak ve arazi sahiplerinin ve vakıflarının malı olan çiftliklere (demirbaş eşyası, makine ve hayvanlarıyla birlikte) tazminatsız el koyar ve bunları millileştirir. Düyunu Umumiyeyi kaldırır.

47. Milli burjuvazinin, amele ve köylü hükümetinin programını gerçekleştirmesine karşı her direnişi ve milli sanayideki her sabotaj teşebbüsü, ona ait olan işletmelerin de müsaderesini ve millileştirilmesini gerektirecektir. Her halde amele köylü hükümeti, büyük işletmeler üzerinde amele kontrolü kurar ve bu kontrolü fabrika ve imalathane komiteleri vasıtasıyla gerçekleştirir.

48. Millileştirilen veya esasen devlet veya belediyelere ait olan bütün işletmeler, inkılapçı esaslar dahilinde yeniden kurulmak ve amele sendikalarının iştirakiyle idare olunmak üzere Sovyetlere devrolunur. El konan zirai makineler ve arazi, köy sovyetizminin emri altına konur.

49. Eski idare zamanında da devlete ait olan topraklar, çiftlikler, ormanlar, sular ve madenler de Sovyetlere devrolunur ve onlar tarafından işletilir.

50. [Ziraat Bankası kredileri sadece yoksul ve orta köylülere dağıtılır. Bu bankanın yönetiminde geniş bir kredi kooperatifleri ağı kurulur ve böylece köylülüğün tefeci sermayesinin sömürüsünden kurtulması sağlanır. Amele ve köylü hükümeti, köylüleri bütün tefeci borçlarından kurtarır. Yoksul köylüler her türlü vergiden mu af tutulur. Temel köylü kitleleri kendi tecrübeleriyle küçük ekonominin kendilerini yoksulluk tan kurtaramayacağını kavradıkça, TKP, kollektif ekonomilerin örgütlenmesi hareketinin gelişmesi için çaba harcar. Amele ve köylü hükümeti. her yolla köylü ekonomisinin, kollektifleşmenin ve kooperatifleşmenin her türlü biçimine dönüşmesini hızlandırır. TKP, geniş köylü kitlelerini harekete geçirir, onları kooperatif hareketine ve kooperatiflerin yönetimine sevk eder.]

51. Millileştirilmiş yabancı bankalar, özellikle Osmanlı Bankası amele ve köylü hükümetine teslim olunur ve dış ticaret devlet tekeli altına alınır.

52. [Tüketici kooperatifleri mümkün olan her yoldan teşvik edilir. TKP, bu kooperatiflerin kurulmasına ve yönetilmesine kitlelerin etkin bir biçimde katılmasını güvence altına alır.]

53. [Emeğin en iyi şekilde korunması: TKP Türk amelelerinin SSCB'deki amelelerin elde ettiği bütün haklardan yararlanmaları için çalışır.]

54. Başlıca sanayi şehirlerindeki saraylar, büyük emlak ve arazi sahiplerinin köşk ve konakları, apartman ve akarları, oteller, büyük mağaza ve depolar tazminatsız müsadere edilir ve mahalli Sovyetlere devir ve teslim ve Sovyetler tarafından idare olunur. Bu binaların müzelere, devlet dairesi idarelerine, mekteplere tahvil olunacaklardan geriye kalanları, işçilerin oturmasına ayrılmak üzere amele cemiyetlerinin emrine verilir.

55. Amele köylü hükümeti, yoğun halk kitleleri halinde yaşayan milli azlıklara mukadderatlarını serbestçe tayin etmek ve arzu ederlerse devletten ayrılmak hakkını bahşeder. Milli azlıklara mensup Komünistler, milletdaşları arasında işçilerin uluslararası dayanışması lehinde bir propaganda yapmak, kendilerini maddi ve hususi menfaatler karşılığında kısmen emperyalistlere satan varlıklı hakim sınıfların [= ... bir bölümü Kemalist kisvesine bürünmüş ve bir bölümü de emperyalizme satılmış olan milli azınlık hakim sınıflarının... ] emekçi kitlelerine nasıl emperyalist boyunduruğunu geçirmeye uğraştıklarını anlatmak suretiyle, milli azlıklara (Kürtler vb.) mensup işçiler ve köylülerle Türk işçi ve köylülerinin kardeşçe birleşmesi lehinde mücadelede bulunmak mecburiyetindedir. Aynı zamanda bir sovyet cumhuriyeti şeklinde teşekkül eden Türkiye amele ve köylü hükümeti, emperyalizme ve derebeylerine karşı elbirliğiyle mücadele için ezilen milli azlıkların emekçi kitleleriyle sovyet cumhuriyetler federasyonu şeklinde bir ittifak kurulmasına yönelen bir siyaset takip eder.

56. Amele ve köylü hükümeti, bütün matbaaları, günlük ve belirli aralarla çıkan gazeteleri ve mecmuaları vesair neşriyatı, büyük sinema, tiyatro, radyo vb. işletmeleri millileştirir. Onları, Sovyetlerin idaresi altına koyar. Geniş emekçi kitlelerin genel ve siyasi terbiyeleri hususunda onlardan istifade eder. Ve böylece Marksizm ve Leninizm devlet propagandasını tertip ederek sosyalizm kuruluşunun şartlarını hazırlar. (Sançar dan aldığımız bu madde orada 57. Madde olarak gösteriliyor)

57. Amele ve köylü hükümeti, halk kitlelerini sömürücü sınıflar tarafından içinde tutulmuş oldukları kara cehaletle mücadeleye ve onların derinliklerinden, proletarya diktatörlüğünün müstakbel kadrolarını çıkarmaya müsait bir tarzda inkılapçı esaslara göre, kamu eğitimi kuruluşlarını baştan aşağı düzene koyar. Türkiye Komünist Partisi, eski devirden miras kalan eğitim ve öğretim heyetlerini daima bir kontrol altında tutar. Şovenizm fikriyatını propaganda etmeye yönelen her teşebbüsü merhametsizce amele kamuoyu önünde teşhir eder ve şiddetle cezalandırır. (Sançar'dan aldığımız bu madde, orada 58. Madde olarak gösterilmektedir)

Kaynakça
Kitap: Kemalist Devrim
Yazar: Doğu Perinçek
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1923-1938: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir