Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

AKP Genelge Yayımladı, Sözcükler Değişti

Okyanus Ötesinde Hristiyan Bir Vaiz - Bölüm 24

Burada Amerika'da Yaşayan Hristiyan İmam Hakkında Raporlar hakkında önemli başlıklar bulabilirsiniz.

AKP Genelge Yayımladı, Sözcükler Değişti

Mesajgönderen TurkmenCopur » 21 Tem 2012, 16:14

AKP genelge yayımladı, sözcükler değişti

AKP’nin ve hükümetin büyük kısmının Gülen ve cemaatine sempatiyle baktığı biliniyor. O nedenle iktidarın ilk yıllarında bir düzeltme ve rötuş hareketi başlatıldı.

Atılan adımlar tepki çekse de kamuoyunda birkaç gün konuşulup unutuluyordu. Yukarıda arılattığımız polislerle ilgili konular gibi... Bu nedenle devletin cemaatlere yaklaşımını yumuşatmaya dönük bir rötuşa imza attılar.

Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı, dört sayfalık bir genelge yayımladı. “Dindar vatandaşların rencide edilmesini önlemek” için yazışmalarda bazı sözcüklerin kullanılması yasaklandı. Aynı yasak sözlü kullanımda da geçerliydi tabii. Bunlar arasında “çember sakallı”, “kara cüppeli”, “kara çarşaflı”, “köktendinci”, “köktendincilik”, “dinci terör”, “dinci terörizm”, “dinci terör örgütü”, “dinci terörist”, “İslami terör”, “İslami terörizm”, “İslami terör örgütü”, “İslamcı Terör”, “İslamcı terörizm”, “İslamcı terör örgütü”, “İslamcı terörist”, “ılımlı İslam” sözcükleri de bulunuyor. Bunların yerine neler kullanılacağı da genelgede sıralanmıştı.

Başbakanlık tarafından yayımlanan genelgenin konusu “Dini motifli terör örgütleri ve radikal gruplara yönelik mücadelede kullanılacak terminoloji” adım taşıyor. Bu genelgede, bürokratların açıklamalarında ya da yazışmalarda “asla kullanmamaları” gereken sözcüklerin yerine hangi sözcüklerin kullanılacağı da belirtiliyordu.

Genelgenin, kamu görevlilerinin açıklama ve yazışmalarında, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edilmemesi gayesiyle veya dindar vatandaşların rencide edilmesinin önüne geçmek için yayımlandığı belirtiliyor. Bugüne kadar sıkça kullanılan, resmi raporlarda yer alan bazı sözcüklerin, genelge uyarınca kullanılması kesinlikle yasaklanıyordu.

Olur ya bir bürokrat “yasaklı” sözcükleri yazışmada veya bir açıklama sırasında kullanmak durumunda kalırsa, bunun kurumsal-resmi bir bir terminoloji olmadığı da belirtmek zorundaydı. Genelge yayımlanmasının gerekçesi şöyle belirtiliyordu:

Dini motifli terör örgütleri ve radikal dini grupların eylem ve faaliyetleri ile ilgili kavram ve terimlerin seçilmesinde kamu görevlilerinin de gerekli hassasiyeti göstermedikleri müşahede edilmektedir. Kavram ve terimlerin hatalı kullanılması vatandaşların bir kısmında da olsa yanlış düşünce ve izlenimlerin oluşmasına, terör örgütleriyle, radikal grupların kendi istedikleri şekilde tanınmasına yol açarak onların amaçlarına hizmet ediliyor, bazen de terör, radikalizm ve zararlı ideolojilerle ilgisi olmayan, mütedeyyin sade vatandaşların rencide edilmesine neden oluyor.

Terör eylemine girişmiş olanlar...

Örgüt ve grupların kendilerine statü kazandırmak amacıyla, resmi kurumlarca kullanılan tabirleri, askeri deyim ve kavramları tercih ettiği belirtiliyor. Dini motifli terör örgütleri ve radikal dini grupların eylem faaliyetleriyle Ilgili konulardan söz edilirken, onların kullandığı bu tür terminolojinin kullanılmaması isteniyor. Örgüt isimleri kullanılırken mutlaka “terör örgütü” ifadesine yer verilmesi de genelgede kaydediliyor ve şu ilginç bölüm yer alıyordu:

Bunların dışında, terörü yöntem olarak seçmiş olanlarla, radikal yaklaşımlar içinde bulunan ancak terör eylemlerine girişmemiş olan grupların aynı kapsamda değerlendirildiği izlenimi verecek ifadelerin yarımda; toplumun kutuplara ayrılmasını, bunlar arasında çekişme ve çatışmalar meydana gelmesini teşvik edici üsluptan kesinlikle kaçınmak gerekmektedir.

Sakıncalı kavramlar ve örnekler

Başbakanlık Güvenlik İşleri Başkanlığı’nın genelgesinde “Kullanılması Sakıncalı Olan Kavramlar”la Ilgili şu örnekler veriliyordu:


İslami Terör, İslami Terörizm, İslami Terör Örgütü: Terörist faaliyetlerin İslam hükümlerine dayandığı, İslam anlayışının içinden doğduğu izlenimini yaratmakta; İslam ve terör kavramlarım birbirini
tamamlar ve niteler tarzda yan yana getirerek sakıncalı çağrışımlar yaratmaktadır.

İslamcı Terör, İslamcı Terörizm, İslamcı Terör Örgütü, İslamcı Terörist: Söz konusu terör eylemlerinin İslamiyet’i yüceltmek uğruna yapıldığı izlenimini yaratıyor. İslam ve terör kavramlarının yan yana kullanılması, ikisi arasında bir yakınlık olduğu şeklinde algılamalara yol açabilir.

Ilımlı İslam: Bu tabir, İslam’ın ılımlı olmayan, şiddeti tasvip eden bir şeklinin de bulunduğunu çağrıştırıyor.

Dinci Terör, Dinci Terörizm, Dinci Terör Örgütü, Dinci Terörist: Hiçbir semavi dinin terör ve şiddeti desteklememesine rağmen, birbirine zıt iki kavram olan din ile terörün yan yana kullanılması, terör ve şiddetin dinler tarafından teşvik edilebildiği gibi sakıncalı bir düşünceye neden oluyor.

Fundamentalizm, Fundamentalist: Öze dönüş hareketinin anlatılmasında kullanılan bu kavramların İslam diniyle özdeşleştirilir tarzda kullanılması, dinin özünden çıkmış bulunduğu ve bazılarının onu özüne döndürmek maksadı güden faaliyetler içinde bulunduğu gibi bir yanlış algılamaya neden olabiliyor.

Köktenci, Köktendincilik: Eylem ve faaliyetlerinde dini unsurları kullanan, ideolojik olarak da dini kurallara göre düzenlenmiş bir devlet rejimi ve sosyal yaşamı benimseyen kişi veya yaklaşım için kullanılmakta olan bu terimler, dinin bu tür eylemleri onaylayabileceği gibi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veriyor.

Çember Sakallılar, Kara Cüppeliler, Kara Çarşaflılar: Bu tür tabirlerin kullanılmasının toplumda kutuplaşmaları teşvik edebilecek olmasının yanında, ikna olma veya çevresel etkilenme sonucu çağdışı giyim ve görünümünden zaman içinde vazgeçebilecek olan vatandaşların, tepki duyarak mevcut görünümlerinde ısrar etme yolunu seçebilecekleri düşüncesiyle de sakıncalı bulunuyor.

Hangi sözcüklerin “uygun” olacağı sıralandı

Başbakanlık bu sözcüklerin kullanılmasını sakıncalı buluyor. Peki bunların yerine neler kullanılacak? İşte başbakanlık genelgesinde “Kullanılması uygun olacak kavramlar” ve bunlara ilişkin açıklamalar şöyle belirtiliyordu:

- Terör ve şiddet eylemlerinde dinin bir takım unsurlarından kendi ideolojileri doğrultusunda yararlanmaya çalışan yapılanmaların ifade edilmesinde şu sözcükler kullanılacak: “Dini motifli terör”, “dini motifli terör örgütü”, “irticai terör”, “irticai terör örgütü”.
- Terör eylemlerine başvurmayan ancak radikal fikirler taşıyan, radikal söylemlerle hareket eden yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak sözcükler: “Radikal dini yapılanmalar”, “radikal dini gruplar”.
- Devlet rejiminin dini kurallara göre düzenlenmesini benimseyen ve dini söylemleri kullanarak taban oluşturmaya çalışan yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak kavramlar: “İrticai kesimler”, “irticai unsurlar”.
- Şiddeti ön plana çıkarmayan, radikal söylemler içinde bulunmayan, ancak bir araya gelmelerinde ve yürüttükleri faaliyetlerde dini motifler kullanan yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılabilecek kavram: “Dini gruplar”.
- Dini değerleri kendi siyasi, ideolojik, sosyal veya ekonomik çıkarları doğrultusunda kullanan kişi ve yapılanmaların ifade edilmesinde kullanılacak kavram: “Dini istismar edenler”.
- Yalnızca dini vecibelerini yerine getiren ve dinini yaşama niyeti içinde olan vatandaşların ifade edilmesinde kullanılacak kavramlar: “Dini hassasiyeti olan vatandaş”, “mütedeyyin halk kitlesi”, “sade vatandaşlar”.

Dini motifli terör örgütlerinin kullandığı sözcükler

Başbakanlık genelgesinde, “Dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplar tarafından kullanılan bazı kavram ve terminolojiler” de yer aldı. İşte bu örgütlerin sıkça kullandığı sözcükler:


Batı, biat, dar’ül erkan, emir, firavun, hüafet’ül müminin, imam, kafir, laikler, laikçiler, Mekke dönemi, mümin, münafık, seyda,şeriat, şirk, tebliğ, bel’am, cemaat, dar’ül harp, emr_ül mümin, halife, hizbullah, imamet, karun, Medine dönemi, melle, müstaz’af, şehadet, şeyh, şura, tekke, bayt’ül mal, cihad, dar’ül İslam, fetva, hicret, hizbuşeytan, infak, kışla, medrese, mücahid, müstekbir, şehit, şeyh-ül İslam, tağut, tevhid.

Başbakanlık genelgesinde bu konuda bürokratlara şu uyanda bulunuluyordu:

Yukarıda, dini motifli terör örgütleri ile radikal dini grupların yayınlarında, söylemlerinde ve yazışmalarında sıklıkla kullandıkları kavramlar ve terminolojiden örnekler verilmiştir. Bunların sözlük anlamları dışında dini motifli terör örgütleri ve radikal dini gruplar tarafından yüklenen anlamlar ile kullanılmaması, kullanmak zorunda kalındığında ise genelgede örnekleri verildiği gibi o kavram veya terimin, sadece bahse konu grupların kendi görüş, inanış ve iddialarında yer aldığını ifade eden, bu yaklaşımlara iştirak edilmediğini vurgulayan kalıplar ile birlikte kullanılması uygun olacaktır.

Başbakanlık genelgesi uyarınca artık irticai örgütlerle ilgili yazışmalarda kamu görevlileri son derece duyarlı olacak. Yanlarından sözlüğü ayırmayacak. Aksi halde “gözlerinin yaşma bakılmadan” gereği yapılacaktı...
Kaynakça
Kitap: Okyanus Ötesindeki Vaiz
Yazar: Saygı Öztürk
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Amerika'da Yaşayan Hristiyan İmam

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron